DSCN4957.jpg 

 

Musikaliesamlingen
i
Skottorps slott, Halland

 

Av

 

Kenneth Sparr

 

Stockholm, 1991

Senast ändrad 2015-05-26

 

 

Inledning

Människorna 

Musiken

Tryckta verk i samlingen

Handskrifter i samlingen

Litteratur

Kenneth Sparr

 

 

Inledning

 

Jag förvärvade 1989 en samling musikalier, som ursprungligen befunnit sig på Skottorps slott, Skummeslövs socken, Höks härad i Halland. Samlingar av detta slag är både av musik- och personhistoriskt intresse. De kan belysa musicerandet i ett visst socialt sammanhang. De kan berätta något om den musikaliska smaken under en specifik tidsperiod, vilka musikinstrument som kan ha trakterats och på vilken musikalisk nivå man befann sig, såväl repertoarmässigt som speltekniskt. Graden av slitage, mängden av anteckningar m.m. upplyser oss om vad som varit mest spelat. Ibland ger samlingarna också information om på vilka sätt och genom vilka kanaler musikalierna kan ha förvärvats. Skottorp-samlingen speglar musicerandet i högborgerlig miljö framför allt under 1800-talet. Från personhistorisk synpunkt kan vi bl.a. genom ägaranteckningar få upplysningar om enskilda personer och släktförbindelser m.m Min avsikt med denna uppsats är att berätta något kring de personer som har anknytning till Skottorp-samlingen, ge en översiktlig beskrivning av samlingens innehåll och slutligen ge en fullständig förteckning över densamma.

 

Människorna

 

Skottorp inköptes 1813 av kommerserådet Peter Möller som lät genomföra en omfattande ombyggnad efter ritningar av hovintendenten Carl Fredric Sundevall. Peter Möller var gift med Elisabet Maria Béen, men äktenskapet förblev barnlöst och därför adopterades ett brorsbarn till Elisabet Béen. Denne fick fosterfaderns namn, Peter Möller (1809-1883), enligt uppgift från Svenskt biografiskt lexikon. Enligt egen uppgift föddes han den 20 maj 1808). Efter Peter Möller den äldres död 1831 fick adoptivsonen alltmer överta godsets angelägenheter och 1846 övergick det helt i hans ägo. Den yngre Peter Möller var mångsidigt begåvad, hade ett socialt patos och intresserade sig både för lantbruk, politik, litteratur, kulturhistoria och musik. För sina insatser adlades han von Möller 1860. Mycket talar för att musiksamlingen började byggas upp tidigast i samband med att Peter Möller d ä tillträdde slottet och att den framför allt utökades under Peter von Möllers tid. Peter von Möller kom från en musikaliskt intresserad familj. Han var son till handlanden Jöns Lorentz Béen (1772-1847) i Helsingborg. Jöns Lorentz hade vidsträckta konstnärliga intressen och var särskilt förtjust i musik. Han hjälpte fram många musikbegåvningar och var upphovsman till Helsingborgs första teater- och konsertlokal, "Gamla ladan". Även Jöns Lorentz' hustru Helena Maria Zoll (1780-1812) var musikaliskt begåvad och kunde både spela klaver och sjunga. Hon var dotter till kofferdikaptenen vid Ostindiska kompaniet i Kanton och organisten i Helsingborg, Kilian Zoll. Han hade studerat musik i England och blev under sin vistelse i Kanton musikdirektör och anförde en stor orkester. Släkten Zoll innehåller flera personer med musikalisk anknytning. Här kan nämnas stadsmusikanten Michael Zoll, verksam under slutet av 1600-talet och Johan Lorentz Zoll, också han stadsmusikant senare under 1700-talet. Om Helena Zoll skriver dottern Beate Marie att hon var

 

en god älskvärd musicalisk flicka, som sjöng bäst i staden. Hon bad sin Fader att hon skulle få lära spela claver men Fadren svarade så skulle väl ungherrarne alldeles bortpjolra dig; hon ville blott lära accompagnera sig då hon sjöng ty hvar hon kom på bjudningar bad man henne sjunga. - Hon hade likväl sin herrliga röst att tacka för sin make, ty då hon på en bjudning med sin förtjusande stämma sjöng "Länge vandrade mitt trötta hjerta" blef min Fader så hänryckt att han samma afton friade till henne.

 

Jöns Lorentz Béen och hans hustru Helena överförde sitt musikintresse till sina barn, framför allt då Beate Marie (1807-1876), gift Högfeldt, Carl Bernhard (1805-1841) och Peter Möller. Beate Marie berättar själv att hon 1821 "spelade för Orgelnisten Hylén som språkade mer än han underviste" och 1824 "tog undervisning af en skicklig Musici vid namn Möller". För året 1832 berättar hon vidare: "Den 6. November Gustav-Adolfs dödsdag sjöng jag verser på en fest honom till ära på Rådstugesalen i Helsingborg". I Skottorp-samlingen finns endast ett verk med anknytning till Beate Marie: "Ausgewählte Stücke aus der Oper: Die Hochzeit des Figaro von W. A. Mozart mit Begleitung der Guitarre...", tryckt 1817-19. Här finns hennes namnteckning: "B. M. Been. den 23 Jul˙ 1825". Kanske spelade hon också gitarr vid sidan av klavér?

 

Efter att ha gått på Helsingborgs "latinskola" blev Carl Bernhard Béen student i Lund 1823 och studerade där till 1826. På grund av engelska sjukan var han krympling och måste gå med käpp och kryckor. En tid, sannolikt efter 1826, vistades han i Köpenhamn för behandling av en skicklig läkare. Samtidigt utbildade han sig i sång och musik, bland annat i gitarrspel med italienaren Joachim Pettoletti som lärare. Möjligen handlade Carl Bernhard noter i C. C. Loses musikhandel i Köpenhamn. Flera av gitarrverken i Skottorp-samlingen har nämligen Loses etikett. Joachim Pettoletti och hans likaledes gitarrspelande bror Pietro vistades under 1820-talet i Skandinavien. De båda gav en konsert i Göteborg den 22 april 1822, där de bl.a framförde violinduetter, gitarrduetter, trios m.m. 1826 konserterade de i Köpenhamn, alltså vid ungefär samma tid som Carl Bernhard vistades där. Vi vet att bröderna Pettoletti var verksamma som pedagoger, Joachim undervisade bl.a. Dorotea von Engeström och dedicerade ett verk till henne 1823. Pietro återfinner vi 1829 i Stockholm där han lät trycka flera gitarrverk, gav konsert och undervisade på gitarr. Till hans elever hörde baron Uno von Troil. Bröderna Pettoletti återförenades 1830 i Göteborg där de gav flera bejublade konserter på gitarr och violin. I Skottorp-samlingen finns också ett tryckt gitarrverk av Joachim Pettoletti: "Six Walzes instructives... Op.3", tryckt 1825. Sannolikt har det tillhört Carl Bernhard. Ytterligare två verk i samlingen kan direkt knytas till honom, nämligen Peter Ernst Hüntens "Variations pour la Guitarre..." från 1824-28 och Joseph Küffners "Pot-Pourri des Themes favorits de l'opera Tancred..." från 1819-20. I båda återfinns nämligen hans namnteckning. Troligtvis har många fler av de ca 50 gitarrverken i samlingen tillhört honom. I några fall är det dock uteslutet att Carl Bernhard varit ägare. Det gäller naturligtvis de verk som är tryckta efter 1841, året Carl Bernhard avled. Genom testamente fick Carl Bernhard överta sin fasters förmögenhet och affär i Helsingborg, men affären som utvidgats till diversehandel gick med förlust och upphörde 1836. Därefter startade Carl Bernhard ett boktryckeri och utgav tidningen "Telegrafen" till strax före sin död. Sannolikt har Carl Bernhard tidvis vistats hos sin bror Peter von Möller på Skottorp och detta kan vara anledningen till att delar av hans notsamling hamnat här.

 

I familjen Béen fanns mycket musikaliskt påbrå och allra mest kom detta till uttryck hos Lars Magnus Béen (1820-1905), halvbror till Carl Bernhard Béen och Peter von Möller. Han har visserligen inte lämnat några spår i Skottorps-samlingen, men förtjänar ändå att omnämnas här. Lars Magnus Béen blev 1838 musiker vid Kongl. Husarregementet och befordrades 1844 till stabstrumpetare på Landskrona skvadron. År 1849 avlade han vid Kungl. Musikaliska Akademien organist- och kyrkosångarexamen och 1850 examen som Director Musices & Cantus vid allmänt läroverk. Några år senare, 1857, kallades han som associerad av Kungl. Musikaliska Akademien. Från 1855 och till sin död var han klockare och organist i Allerum och Fleninge församlingar. Han ägnade sig åt komponerande under sin ungdom och skrev såväl instrumental- som vokalmusik, bl.a. musiken till "Sköna maj, välkommen".

 

En ytterligare Béen har anknytning till samlingen: Lucy Béen. Hon dedicerade ett verk, "The Golden Ball. A Juvenile Opera...", troligen till Adolf Peter von Möller. Lucy Béen hade skrivit texten till operan och var hustru till John Theodor Béen (1869-1947), född och bosatt i USA. John Theodor var son till Walfrid Béen (1824-1907), i sin tur bror till Lars Magnus och halvbror till Peter von Möller och Carl Bernhard.

 

Beträffande Peter von Möllers anknytning till musiksamlingen är uppgifterna mera osäkra. Inget av verken är försett med hans namn. Vi kan dock utgå ifrån att han varit musikintresserad och enligt vissa uppgifter gav han unga musikstuderande ekonomiskt stöd. Ett rörande exempel är det brev han skrev den 20 maj 1878 till den begåvade och blivande opera- och konsertsångerskan Agnes Janson (1861-1947). Där skriver han att han till "friherrinnan Aug. Alströmer" överlämnat ett kapital till den då 17-åriga Agnes Janson för att ge henne möjligheter till utbildning och "att sjelf försörja dig!" Brevet ger uttryck för en "patriarkalisk ömhet" och Peter von Möller tycker att Agnes kanske hellre borde utbilda sig till sånglärarinna, en "mera gagnande och mindre törnfull" väg än den Agnes faktiskt valde: "scenen, detta glittrande elände med sina rusgifvande aplauder och frätande afund". Agnes Janson skördade sedermera stora framgångar som sångerska både i Sverige och utlandet.  Att Peter von Möller själv verkligen musicerat och sjungit framgår av Fritz von Dardels minnen och dagboksanteckningar. Den 24 april 1872 skriver von Dardel:

 

Möller och hans båda döttrar hafva tillbragt aftonen hos oss. M. hade medfört sin guitarr. Lotten ackompagnerade på piano. M. sjöng sedan några romanser med sin 63-åriga stämma.

 

Döttrarna i sammanhanget var Elise Marie (1841-1876) och Charlotta Laura Sofia (1850-1928). Deras namn finns i ett fåtal av nothäftena. Fritz von Dardel nämner dessutom musikaliska soireer hemma hos Peter von Möller, dels den 11 februari 1880 och dels den 18 januari 1881. En viktigare person för Skottorp-samlingen, åtminstone att döma av antalet namnteckningar, är Peter von Möllers andra hustru Sofia Elisabeth Silfverschiöld (1827-1883), även kallad Virginie. Hennes namn finns i många nothäften och genom henne får vi också svar på en del andra proveniensfrågor. Hon var dotter till Carl Silfverschiöld (1797-1836) och Laura Tarras (1805-1865), i sin tur dotter till grosshandlaren i Göteborg Laurentz Tarras och Sofia Jakobina Beckman. Namnet Tarras återfinns i några av nothäftena. I något fall rör det sig sannolikt om Laura Tarras, liksom om Lauras systrar Emma Tarras (1807-1860) samt Augusta Sofia Tarras (1802-1870). Göteborgsanknytningen är intressant eftersom några av handskrifterna i samlingen är utskrivna där omkring 1818.

 

I några av nothäftena och handskrifterna finns namnteckningar som i förstone kan synas förbryllande, men där litet släktforskning snabbt kan ge förklaringar. Ett exempel är den H. A. Hamilton vars namn finns i flera av samlingens nummer. Denne är med stor sannolikhet identisk med Hugo Adolf Hamilton (1802-1871), styvson till Sofia Silfverschiölds mormor, Sofia Jakobina Beckman! Släktbanden, även om de i just detta fall är avlägsna, förefaller vara den sannolika förklaringen till att vi i samlingen kan finna verk som tillhört Hamilton. Av speciellt intresse i detta sammanhang är en av samlingens handskrifter. Den innehåller en sonata av Muzio Clementi och "Dubbel-Sonate för Piano-Forte. Hans Kongl. Höghet Kronprinsen i underdånighet tillegnad af Erik Gustaf Geijer". Denna dubbelsonat i Ess-dur för klavér skrev Geijer sannolikt hösten 1819 och tillägnade kronprins Oscar. Hugo Adolf Hamilton skrevs in vid Uppsala universitet den 6 oktober 1819 och Erik Gustaf Geijer blev hans lärare och vän. Hamilton deltog livligt i sällskapslivet i Uppsala och han var, liksom Geijer, en trogen gäst vid Malla Montgomery Silverstolpes litterära fredagsaftnar där det ofta musicerades. Så berättas t.ex. från den 1 mars 1822 att "Kernell sjöng och dansade som dansmästar Mollberg, Hugo Hamilton var Ulla Winblad, och Geijer ackompanjerade vid klaveret". Hamilton blev 1826 kammarherre hos kronprins Oscar och de kände varandra väl sedan Uppsala-tiden då de studerat en termin tillsammans med Geijer som lärare. 1844-1848 var Hamilton direktör för de kungliga teatrarna och 1846 upplät han sin direktörsbostad i operahuset till Geijer. Det verkar rimligt att anta att handskriften med Geijers dubbelsonat kommit till alldeles i anslutning till att verket komponerades och att det finns ett starkt samband med kompositören. Det rör sig dock inte om en Geijer-autograf.

 

Ett par verk har ägaranteckningen "Ulla Silfverschiöld", sannolikt identisk med Sofia Silfverschiölds syster Ulrika Emma (1831-1919), som åtminstone vid slutet av sitt liv bodde på Skottorp. Ett verk har tillskriften "Till Fröken Brita Stjernsvärd. Sophie Silfverskjöld". Gåvomottagaren är sannolikt Brita Catharina Stiernswärd (1799-1846). Ett annat gåvoverk är Robert Schumanns "Nachstücke..." som 1863 skänktes till Sofia von Möller av "Oscar Lindhult". Möjligen är denne identisk med Oscar Axel Frithiof Lindhult (1831-1907), som verkade som sånglärare i Düsseldorf, Hannover och Köln. Vid hovet i Hannover tilldelades han professors titel. Ett verk, Frederik Wilhelm Simonsens "Six nouvelles eccossoises pour le Pianofort..." från 1814 har ägaranteckningen "Nicolai Gerson". Gerson var en begåvad klavérspelare i Köpenhamn, elev till Frederik Kuhlau och tillhörde Musikforeningens grundare. Han framträdde både som solist och kammarmusiker. Hur detta verk har hamnat i Skottorp-samlingen är ovisst.

 

En rikligt förekommande namnteckning i samlingen är Adolf Peter von Möllers (1855-1932). Han var yngsta barn till Peter von Möller och Sofia Silfverschiöld och uppenbart musikintresserad. Hans namn återfinns i nästan 50 nothäften, ibland med kommentarer kring musiken. Tonsättaren Ivar Widéens "Dalmarsch" från 1902 har en dedikation från Widéen till Adolf Peter von Möller. De har tydligen varit vänner och Adolf Peter von Möller hjälpte Widéen att få sina kompositioner förlagda i Stockholm genom kontakter med tonsättaren Ivar Hallström och musikförläggaren Abraham Lundquist. Ivar Hallströms opera "Den Bergtagna" i klaverutdrag finns i samlingen och tillhörde ursprungligen Ulrika Emma Silfverschiöld, men skänktes senare av Adolf Peter von Möller till "Carin", sannolikt den blivande svärdottern Carin Amalia Tersmeden, som gifte sig 1932 med Adolf Peters son Gösta von Möller. Den sistnämndes namnteckning finns också i något enstaka nothäfte.

 

Musiken

 

Musiksamlingen består av sammanlagt ca 280 tryckta verk och 24 handskrifter. Tidsmässigt omspänner den perioden 1790-1930. De flesta verken härstammar från perioden 1810-1850 (ca 160 st) och 1890-1930 (ca 80 st). Drygt 20 verk kan dateras till 1790-1810 och ca 40 till 1850-1890. De mest intensiva perioderna musikaliskt inträffar under Peter von Möllers/Sofie Silfverschiölds samt Adolf Peter von Möllers tid på Skottorp. Verken för klavér (tvåhändigt, fyrhändigt, klaverutdrag, sång och klaver, kammarmusik med klavér) dominerar samlingen, men här finns också ett 50-tal verk för gitarr i olika kombinationer. Det finns åtskilliga kammarmusikaliska verk som antyder att det på Skottorp förekommit en del kammarmusicerande med familjemedlemmar och gäster. Enligt muntlig uppgift från Harald von Möller fanns det också en harpa på Skottorp och i samlingen finns några verk, både i tryck och i handskrift för just harpa, samtliga från första hälften av 1800-talet. Ett udda instrument är flageoletten, en mindre flöjtform. I samlingen finns en skola för detta instrument från 1830-talet. En inte obetydlig del av samlingen utgörs av folkmusik, mest i utgåvor från 1850-1900.

 

Bäst representerad kompositör är Wolfgang Amadeus Mozart med tio verk. Bland dessa finns första utgåvan av "Quintetto pour cor violon deux alto et basse...", tryckt av Schmiedt & Rau i Leipzig 1797. På denna har Adolf Peter von Möller skrivit sitt namn, men det finns också en äldre ägaranteckning: "O. W. Elgeros 12/11 1832". Kvintetten har en tillfogad fagottstämma i handskrift. Enligt uppgifter från Staffan Lundmark vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå var Elgeros född i Umeå 1802. Fadern hade kommit som militärmusiker från Stockholm till Umeå efter sin fars inblandning i farligheter riktade mot Gustav III (detta senare enligt otillförlitlig folktradition). O. W. Elgeros far avled 1809. Kriget gick hårt åt musikanterna. O.W. Elgeros kom som barn till Piteå där Västerbottens regementes "stora musik" fanns. Elgeros nämnes också som kompositör.

 

En annan tidig Mozart-utgåva är en av de tidigaste tryckningarna av klaverutdraget till "Don Giovanni" från ca 1791. Omkring 1792 gav Johann André i Offenbach am Main ut ett antal häften med sånger "variés pour le Clavecin ou Piano-Forte". Ett av dessa finns i samlingen. Mozarts "Cantata Davidde penitente..." har ägaranteckningen "Eric Mohnn 1859", en person som ej gått att identifiera. Av Ludwig van Beethoven finns nio verk, bl.a. en kvartett, op. 16, i en tidig utgåva. Också i denna har Adolf Peter von Möller skrivit sitt namn, men även här finns en tidigare ägaranteckning: "Marie Dahlgren". Ett annat tidigt Beethoven-tryck är "Grande sonate pour le Piano Forte... Oeuvre XXII", som skänktes av Laura Tarras till dottern Sophie Siflverschiöld. Ett tidigt svenskt Beethoven-tryck är "Polonoise Favorite pour Le Piano Forte..." utgivet av "Magazin de Musique de Borg & Mannerhjerta Stockholm de L'Imprimerie de Musique" ca 1804-1807. Den tredje mest representerade kompositören är en gitarrist, Mauro Giuliani. Hans gitarrskola "Studio per la Chitarra..." finns i en tidig utgåva och flera av hans verk föreligger i den första utgåvan, bl.a. opus 18 från 1808 och hans mycket sällsynta opus 105. Giuliani hörde till de mest betydelsefulla gitarrkompositörerna och virtuoserna under 1800-talet första hälft. Samma är förhållandet med Ferdinando Carulli, som också är väl representerad i samlingen med några mycket sällsynta tryck. För övrigt är kompositörslistan ganska lång dock i huvudsak enstaka verk. Här finns allt i från de stora mästarna som Chopin, Bizet, Grieg, Schubert, Stravinskij, Bartķk, Wagner, Verdi till många som i dag är helt glömda. Av Verdi finns hans operor "I Masnadieri" i första utgåvan, "Luisa Milller" i en tidig utgåva, "Giovanna de Guszman" i en bearbetning för gitarr samt "Aroldo". Ett mycket sällsynt och kanske unikt tryck i samlingen är Carolus Antonius Fodors "Trois sonates pour le Clavecin...", utgivet av J. J. Hummel 1801. Hummel är känd för sina vackra graverade titelblad.

 

Både i Sverige och ute i Europa var det vanligt med musikaliska periodiska publikationer under 1700- och 1800-talen. Den mest kända svenska var Musikaliskt tidsfördrif, utgiven av Olof Åhlström, och i Skottorp-samlingen finns två årgångar. En ytterligt sällsynt sådan publikation är "Musik Journal för Pianoforte och Sång" utgiven av Stentryckeriet i Malmö varav åtta häften från 1839 finns i samlingen. Givetvis finns 1800-talets klavérvirtuoser representerade: Friedrich Kalkbrenner, Henri Herz och Charles Mayer, samtliga i dag nästan helt bortglömda. Bland svenska kompositioner hittar vi Christian Kulls "IV solo polonaiser...", tryckt 1809 och tillägnad greve Mauritz Klingspor. Franz Berwald är representerad med klavérversionen av en polonäs komponerad till firandet av Karl XIV Johans 25:te regeringsår 1843. Andra svenska kompositörer i samlingen är Kurt Atterberg, Johan Fredrik Berwald, den tidigare nämnde Ivar Hallström, Adolf Fredrik Lindblad, Wilhelm Peterson-Berger, Ture Rangström, Emil Sjögren, Wilhelm Stenhammar, August Söderman och Gunnar Wennerberg. Ett intressant verk är "Sonata for the Piano Forte, in which is introduced an Ancient Swedish National Air...", tryckt i London 1818, komponerad av den finlandsvenske tonsättaren Carl Ludwig Lithander och med dennes egenhändiga namnteckning.

 

Musiken har inköpts genom olika kanaler, men relativt få har etiketter eller försäljarstämplar som ger oss direkt information. Bäst representerad i detta avseende är C. C. Loses musikhandel i Köpenhamn där åtminstone fem av verken har inköpts. I samtliga fall rör det sig om musik för gitarr och det är sannolikt Carl Bernhard Béen som har stått för dessa inköp. I två fall kommer musiken från Abr. Lundquist i Stockholm och i ett fall från Carl August Holm i Göteborg. Verdis "I Masnadieri..." har en gång ingått i "Abr: Hirschs Musikaliska Lånbibliothek" med nummer 2113. Några verk är med säkerhet inköpta utomlands, i Berlin och Wien. Yrkesmässig notkopiering var vanligt förekommande under 1700- och en bit in på 1800-talet och bland handskrifterna finns några exempel från Göteborg och med namngivna kopierare: G. Nyström samt Sven A. Nystedt. Ett av den sistnämndes arbeten är också daterat till 1818.

 

Den musikaliska spännvidden i samlingen är stor: från sent 1700-tal till 1920-tal. Det alltför moderna föll emellertid inte helt i smaken. I några verk finns tydliga kommentarer till detta, i samtliga fall antecknade av Adolf Peter von Möller. Om Manuel de Fallas "El amor brujo" noterar han: "det högre musikaliska vansinnet" och om Stravinskijs "Pulcinella" samt "Grande suite de L'histoire du Soldat" skriver han "1920-talets kakofoni" respektive "Det bleka vanvett!". Så mycket tydligare kan man inte uttrycka sin uppfattning!

 

Litteratur

 

Jag vill framföra ett stort tack till Bengt Ingmanson i Rimforsa, som har försett mig med ett mycket fylligt biografiskt material framförallt kring familjen Béen. Harald von Möller i Laholm har också lämnat upplysningar. Slutligen har Sven Winther Topp i Nykøbing Mors bidragit med intresssant information om Peter von Möller och Agnes Janson.

 

Andersson, G. Mästare - gesäll - lärling. Det gemensamma rikets musikskatter. Den gemensamma tonen. Red. av Hannu Apajalahti. Helsingfors 1990 s. 4ff.

Bengtsson, I. Tonsättaren Geijer. Geijerstudier III. Uppsala 1958 s. 153ff.

Corné, L. & Karlsson, R. Skottorps slott. Laholm 2012.

Dardel, F. von. Dagboksanteckningar 1881-1885. 3. Stockholm 1920.

Dardel, F. von. Minnen. Fjärde delen. Stockholm 1913.

Elgenstierna, G. Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Bd III, V, VI, VII och VIII. Stockholm 1927, 1930, 1931, 1932 och 1934.

Geijerstam, C. af. Kring några nyfunna Geijermanuskript. Svensk tidskrift för musikforskning 1983 s. 7ff.

Geijerstam, C. af. Erik Gustaf Geijers instrumentalmusik i handskrift. En bestämning av autografer. Svensk tidskrift för musikforskning 1988 s. 31ff.

Högfeldt, B. M. Anteckningar från min Barndom, Ungdom, Medelålder och Ålderdom. Den 23. Januari 1874. Otryckt manuskript.

Högfeldt, B. M. Uppteckning på min och min familjs slägtförhållande i flera generationer tillbaka, hvilket min älskade aflidne Fader berättat mig i min ungdom; och min dyrbare hädangångne Högfeldt det som rörde hans familj. Dessa uppteckningar hoppas jag skola intressera min käre Son Johan och i en framtid hans barn och barnbarn om Gud skänker honom Fadersglädjen. Odaterat och otryckt manuskript.

Landquist, J. Erik Gustav Geijer. Hans levnad och verk. Stockholm 1924.

M. G. Erik Gustaf Geijer och Uppsalalifvet 1817-1825. Nordisk tidskrift 1905 s. 471ff.

Nyare bidrag till kännedomen om de svenska landsmålen... VII:1. Stockholm 1888-1892 s. 41ff.

Schytte, H. V. Nordisk Musik-Lexikon. Förste bind. A-K. Köbenhavn 1888.

Sparr, K. En samling äldre gitarrmusik från Skottorps slott. Gitarr och luta 1989 nr 1, s. 9ff.

Svenska släktkalendern 1943.

Svenskt biografiskt lexikon. Bd 23 och 26. Stockholm 1980-1981 och 1987-1989.

Wiberg, A. Den svenska musikhandelns historia. Stockholm 1955.

 

Tryckta verk i samlingen

 

ADAM, Johann Ludvig. Méthode de piano du conservatoire Redigée par L. Adam Membre du Conservatoire. Adoptée pour servir ā l'Enseignement dans cet établissement Gravée par le Roy. A Paris Au Magasin de Musique du Conservatoire Royal, Faubourg Poissonničre, No II, au coin de la Rue Bergčre. PN 5 [1804].

 

AHLSTRÖM, Jacob Niclas & BOMAN, Per Conrad. Walda Svenska Folksånger, Folkdansar och Folklekar utgifna af J. N. Ahlström och P. C. Boman. Auswahl Schwedischer Volkslieder und National Tänze herausgegeben von J. N. Ahlström und P. C. Boman. 1sta Häft. 1 Heft. Stockholm bei Abr. Hirsch. [1845].

 

[AHLSTRÖM, Jacob Niclas & BOMAN, Per Conrad.] Walda Svenska Folksånger, Folkdansar och Folklekar. Auswahl Schwedischer Volkslieder und National Tänze. 2a Häftet. 2tes Heft. [Stockholm bei Abr. Hirsch.] [1845].

 

[AHLSTRÖM, Jacob Niclas & BOMAN, Per Conrad.] Walda Svenska Folksånger, Folkdansar och Folklekar. Auswahl Schwedischer Volkslieder und National Tänze. 3e Häftet. 3es Heft. Samtlige i detta häfte förekommande visor äro arrangerade af P. C. Boman. [Stockholm bei Abr. Hirsch.] [1845].

 

[AHLSTRÖM, Jacob Niclas & BOMAN, Per Conrad.] Walda Svenska Folksånger, Folkdansar och Folklekar. Auswahl Schwedischer Volkslieder und National Tänze. 4e Häftet. 4s Heft. P. C. Boman. [Stockholm bei Abr. Hirsch.] [1845].

 

[AHLSTRÖM, Jacob Niclas & BOMAN, Per Conrad.] Walda Svenska Folksånger, Folkdansar och Folklekar. Auswahl Schwedischer Volkslieder und National Tänze. 5e Häftet. 5es Heft. Samtlige i detta häfte förekommande visor äro arrangerade af P. C. Boman. [Stockholm bei Abr. Hirsch.] [1845].

 

[AHLSTRÖM, Jacob Niclas & BOMAN, Per Conrad.] Walda Svenska Folksånger, Folkdansar och Folklekar. Auswahl Schwedischer Volkslieder und National Tänze. 6te Häftet. 6tes Heft. (Folkdansar arrangerade af J. N. Ahlström) (National-Tänze arrangirt von J. N. Ahlström). [Stockholm bei Abr. Hirsch.] [1845].

 

[AHLSTRÖM, Jacob Niclas & BOMAN, Per Conrad.] Walda Svenska Folksånger, Folkdansar och Folklekar. Auswahl Schwedischer Volkslieder und National Tänze. 7e Häftet. 7s Heft. Samtlige i detta häfte förekommande visor äro arrangerade af J. N. Ahlström. [Stockholm bei Abr. Hirsch.] [1845].

 

ANDERSSON, Nils. Svenska låtar samlade av Nils Andersson. Dalarna. Andra häftet. Stockholm, P. A. Norstedt & Söners Förlag 1923.

 

ATTERBERG, Kurt. Ur pantomimbaletten Per Svinaherde av Kurt Atterberg Op. 9. Danse Capricieuse. Stockholm, Nordiska musikförlaget PN 16311. Copyright 1915.

 

ATTERBERG, Kurt. Ur pantomimbaletten Per Svinaherde av Kurt Atterberg Op. 9 Menuett. Stockholm, Nordiska musikförlaget PN 16310. Copyright 1915.

 

ATTERBERG, Kurt. De fåvitska jungfrurna. Pantomimbalett i en akt efter liknelsen i Mattei 25:1-13. Musiken komponerad på gamla svenska folkmotiv av Kurt Atterberg. Op. 17. Klaverutdrag. Nordiska musikförlaget, Stockholm 1921.

 

AUBER, Daniel Franįois Esprit. La Neige Opera en quatre actes, composé par D. F. E. Auber. Mayence chez B. Schott Fils. PN 2204 [ca. 1824].

 

AUBER, Daniel Franįois Esprit. Le cheval de bronze. Musique de D. F. E. Auber de l'Institut. Partition, piano seul. Paris, G. Brandus, Dufour & Cie. PN B. et

Cie 9875 [1856]. Ägaranteckning: "A. v. Möller 1925" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

BARTĶK, Béla. Der holzgeschnitzte Prinz Tanzspiel in einem Akt von Béla Balázs. Musik von Béla Bartķk. [Piano solo]. Op. 13. Wien... Universal-Edition PN 6635. Copyright 1921. Anteckning på omslaget: "1922".

 

BÉDARD, Jean Baptiste. Duo concertant et facile pour Harpe et Cor avec une partie de Violon séparée, ā défaut de Cor. Dédié, A Mr Hippolite Main, Par J. B. Bédard professeur. 2e suite de harpe. Oeuvre XXXe. Gravé par Huguet. A Paris Chez Jouve. PN 58. [1805-1810].
Stämmor: Harpe et Cor, Violon.

 

BEETHOVEN, Ludwig van. Adelaide in Musik gesetzt von L. van Beethoven und für die Guitarre eingerichtet von J. B. Weiland. Hamburg, bei Joh. Aug. Böhme. [1797-1815].

 

BEETHOVEN, Ludwig van. Grand quartetto pour le Forte-Piano avec Violon Alto et Violoncelle Compose par Louis van Beethoven. Oeuv. 16. Maience chez B. Schott fils. PN 114.
Stämmor: Fortepiano, Violino, Viola och Violoncello. Ägaranteckning: "Marie Dahlgren" [överstruken] och "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932).

 

BEETHOVEN, Ludwig van. Sonate (Fa maj F dur) pour le Pianoforte avec Cor ou Violoncelle ou Violon composée par L. van Beethoven. Oeuvre 17. Offenbach a/M. Johann André. PN 6451 [1845].
Stämmor: Pianoforte, Corno, Violino. Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

BEETHOVEN, Ludwig van. 6 grandes Sonates pour piano & violon Edition en Partition arrangées par W. Meves composées par Ludwig van Beethoven. Op. 18 No 1 in F. Brunswick chez G. M. Meyer Jr (Henry Litolff). PN 1081. (Louis v. Beethoven Oeuvres complettes pour le piano).
Stämmor: Violino, Piano. Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

BEETHOVEN, Ludwig van. 6 grandes Sonates pour piano & violon Edition en Partition arrangées par W. Meves composées par Ludwig van Beethoven. Op. 18 No 4 in Es. Brunswick chez G. M. Meyer Jr (Henry Litolff). PN 1084. (Louis v. Beethoven Oeuvres complettes pour le piano).
Stämmor: Violino, Piano. Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

BEETHOVEN, Ludwig van. Grande sonate pour le Piano Forte composée et dediée ā Monsieur le Comte de Bronne Brigadier au Service de S.M.I. de toute la Russie par Louis van Beethoven. Oeuvre XXII. Chez C. F. Peters, ā Leipsic au Bureau de Musique. PN 88.
Ägaranteckning: "Sophie von Möller". På titelbladet också angivet: "af Laura [Tarras?] till Virginie" [Sofia Elisabet Silfverschiöld g. Möller 1827-1883, Laura Tarras 1805-1865, mor till föregående].

 

BEETHOVEN, Ludwig van. Sonate pour Pianoforte avec un Violon Composée par Louis van Beethoven. Oeuv. XXIII. Chez C. F. Peters, Bureau de Musique ā Leipzig. PN 834.
Violin-stämman saknas.

 

BEETHOVEN, Ludwig van. VI Variationer för Piano öfver Arian "Nel cor pių non mi sento" af L. van Beethoven. Antagne att begagna vid Ivar Hallströms Musik-institut. Stockholm, Abr. Lundquist. PN 1024 [1868].

 

BEETHOVEN, Ludwig van. Polonoise Favorite pour Le Piano Forte par Louis van Beethoven au Magazin de Musique de Borg & Mannerhjerta Stockholm de L'Imprimerie de Musique Priviligies du Roi [1804-1807].

 

BELLINI, Vincenzo. I Montecchi e i Capuleti Romeo und Julie Grosse Oper in vier Aufzügen Musik von V. Bellini. Klavierauszug mit deutschem u. italienischem Texte. Leipzig, bei Breitkopf & Härtel. PN 5409 [ca. 1833].

 

BELLMAN, Carl Michael. Musiken till Fredmans epistlar af Carl Michael Bellman. 2den Udgave. Kjöbenhavn 1845. Forlagt af den skandinaviske Boghandel, ved George H. Jaeger.
De 24 litografierna saknas.

 

BELLMAN, Carl Michael. Musiken till Fredmans sånger af Carl Michael Bellman. Kjöbenhavn 1845. Forlagt af den skandinaviske Boghandel, ved George H. Jaeger.
De 12 litografierna saknas.

 

BERENS, Herman. Transcriptioner för Pianoforte af Herman Berens. Op. 59. No 1 Ballad ur Op. Kung Carls Jagt af F. Pacius. Stockholm Abr. Hirsch PN 756 [1864].

 

BERWALD, Franz. Stor polonoise componerad på begäran för den Fčte, som Stockholms Magistrat och Borgerskap, till firande af Hans Majestät Konung Carl den XIV Johans Tjugofemte Regeringsår, å stora Börssalen underdånigst gifvit den 6 februari 1843, af Franz Berwald. (arrangerad för Piano-forte af Författaren.) Stockholm hos Abr. Hirsch. PN 173 [1843].
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskjöld". [Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1883].

 

BERWALD, Johan Fredrik. Danse sučdoise variée pour le Piano forte & violon obligé composée & trčs humblement dédiée ā son altesse royale Madame la Princesse Royale de Sučde & de Norvčge par Jean Berwald. [Stockholm] Imp:ie Lithog:que de C. Müller [1825]
Etikett på frampärm: "E.T.". [Emma Tarras 1807-1860, g. 1832 med Carl Georg Sjöcrona].

 

BIZET, George. L'Arlesienne Deux Suites de Concert pour piano par Georges Bizet. No 1 čdition originale. Collection des Oeuvres Posthumes de George Bizet 2me suite. Paris, Chouden Fils. [1887-1925].

 

BOBROWICZ, Jan Nepomuk de. Variations et Polonaise sur un Duo de l'Opera i Montecchi e Capuleti Pour Guitarre seule composées et dediées A son Ami Joseph Jean Mühlhausen ā Varsovie par J. N. de Bobrowicz. Oeuv. 30. ā Leipsic Chez Breitkopf & Härtel. PN 5794. [1837].

 

BOCHSA, Robert Nicolas Charles. Méthode pour la harpe Harfenschule Particuličrement ā l'usage des jeunes élčves renfermant les rčgles du doigté, des exercises en tous genres et terminée par des leįons d'une difficulté progressive. Composée et dediée ā Mlle Leygonier par N. CH. Bochsa Fils. Op. 61. Bonn chez N. Simrock. PN 2873 [1830].

 

BOCHSA, Robert Nicolas Charles. Trois bagatelles non difficiles Pour la Harpe sur la Marche du Crociata La Walse de Beethoven la derničre pensée de Weber composées par N. Ch. Bochsa. Op. 306. Bonn chez N. Simrock. PN 3195 [1834-1835].

 

BOCHSA, Robert Nicolas Charles & BOCHSA, Charles Pčre. Pot Pourri en Quintetto Pour harpe, cor, hautbois, Violon et Violoncelle par N. CH. Bochsa Fils et Ch. Bochsa Pčre. Op. posthume de Bochsa Pčre. ā Paris Aux Troubadours Chez E:tor Dufaut et Dubois. PN V.D. et D. 557. [1819-1823].
Stämmor: Harpe, Cor, Hautbois, Violon, Violoncello.

 

BODSTEIN, F. Albert. Variationen Für die Guitarre über den beliebten Elisenmarsch von A. Neithardt. Componirt und seinem Freunde Herrn F. Moller zugeeignet von F. A. Bodstein. Op. 11. Braunschweig im Musikalischen Magazine von J. P. Spehr. PN 1925 [1828-43].

 

BOIELDIEU, Franįois Adrien. Kierligheds Skiald Romance af Johan fra Paris for Guitarre af Boieldieu. Kiöbenhavn hos C. C. Lose. [1815].

 

BOIELDIEU, Franįois Adrien. Ouverture aus dem Calif von Bagdad von Boildieu. Bonn et Cologne chez N. Simrock. PN 61 [ca 1797-1798].
Ägaranteckning: "af Hugo Hamilton". [Hugo Adolf Hamilton 1802-1871].

 

BORNHARDT, Johann Heinrich Carl. Himmels Fanchon das Leyermädschen, mit leichter Guitarrebegleitung von J. H. C. Bornhardt. Bei C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig. PN 753. [1814-15].

 

BRANDH, Constance. Eugenia-Wals för Piano-forte Componerad och Hennes Kongl: Höghet Prinsessan Charlotta Eugenia Augusta Amalia Albertina underdånigast tillegnad af Constance Brandh. Stockholm Tryckt hos C[arl] J[acob] Küsel. [före 1837].

 

CALL, Leonard von. Serenade pour Piano Forte et Guitarre Composé par Leonard de Call. 2me Editione Oeuvre 116. A Munic chez Macarie Falter Marchand et Editeur de Musique. [1816-].
Pianoforte-stämman saknas. Stämpel: "Abr. Lundquist".

 

CALL, Leonard von. Sonate für Forte-Piano u. Guitarre von Call. Hamburg bei A. Cranz. [18--].
Stämpel: "Abr. Lundquist".

 

CALL, Leonard von. Sonate pour le Piano-Forte et Guitarre. par Leonard de Call. Opré. 143. ā Vienne chez T Mollo. PN 1595 [titelbladet] T.H. 6243 M. [övriga sidor]. [1833].

 

CANCAN francaise Arr. för Pianoforte. Uppförd i feerilustspelet Bockfoten (Le pied de mouton). Stockholm, Josephsons Musikhandel (John Jacobsson) PN 95 [1861-1869].

 

CARCASSI, Matteo. Tra la la Air Varié pour Guitare Seule par Matteo Carcassi. Oeuvre 15. Mayence chez les fils de B. Schott. ā Anvers chez A. Schott. PN 2562. [1826].

 

CARCASSI, Matteo. Mélange pour la Guitare sur des Thčmes favoris de La Sirčne opéra de D. F. E. Auber par Matteo Carcassi. Op. 74 Leipzig, chez Breitkopf & Härtel. Paris, chez Troupenas & Cē Londres, chez Chappell. PN 7186. [1844-45].

 

CARULLI, Ferdinando. Trois duos nocturnes Pour Pianoforte et Guitare composés par Gustave et Ferd. Carulli. Oeuvre 189. Livraison I-III. Leipzig, chez H. A. Probst. PN 27. [1820].

 

CARULLI, Ferdinando. Trois sonatines pour Pianoforte et Guitarre composées par Ferd. Carulli. Oeuvre 196. Hambourg chez A. Cranz. [1821-27].

 

CARULLI, Ferdinando. Sei piccoli Duetti Notturni facili e progresivi per due chitarre Del Signore Ferdinando Carulli. Vienna presso Giovanni Cappi. PN 2272. [1817].
Överklistrad etikett: "A Copenhague chez C C Lose au Magazin de Musique d'Arts et d'Instruments".

 

CARULLI, Ferdinando. Ouverture de l'Opera La Dame blanche Musique de Boieldieu arrangée pour Guitare et Violon par F. Carulli. Mayence chez les fils de B. Schott. A Anvers chez A. Schott. PN 2505. [1826].

 

CHERUBINI, Luigi. Elise oder Die Reise auf den S. Bernardsberg. Ein Singspiel in drey Akten in Musik gesezt von Cherubini. Im Klavierauszuge von G. B. Bierey. Leipzig, bey Breitkopf und Härtel.

 

CHOPIN, Frédéric. Grande valse brillante Pour le Pianoforte composée et dediée A Mademoiselle Laura Harsford par Fréd. Chopin. Oeuvre 18. Leipsic, Chez Breitkopf & Härtel. PN 5545 [1834].

 

CIMAROSA, Domenico. Choix d'Airs Nro XII Quando nel Campo Ha! wenn im Kampfe. terzetto del Sigr. Cimarosa. Parties d'Orchestre. Ā Bonn chez N. Simrock. PN 968 [ca. 1812-1814].
Stämmor: Violino Primo, Violino Secondo, Viole, Corno 1mo, Corno 2do, Oboe 1mo, Oboe 2do, Clarinetto 1mo, Clarinetto 2do, Tromba 1mo, Tromba 2do, Basso, Fagotti.

 

CLEMENTI, Muzio. 6 Sonates pour le Pianoforte. 3 Sonates pour le Pianoforte seul. 3 Sonates pour le Pianoforte avec accompagnement de Violon et Violoncelle par Muzio Clementi. Oeuvres Complettes de Muzio Clementi Cahier IX. Au Magasin de Musique de Breitkopf et Härtel, ā Leipsic. [1806-1809]
Stämmor: Pianoforte, Violino. Violoncello-stämman saknas. Clementis op. 37, nr 1-3 och op. 27 nr 1-3. Ägaranteckning: "Tarras". [Laura Tarras 1805-1865?].

 

COLLINET. Méthode Complčte et Raisonnée du flageolet avec des Clés et sans Clés Composée par Collinet. Quatričme Edition Corrigée et Augmentée. A Paris chez l'Auteur. PN 142. [1833-1841].

 

COURLÆNDER, Bernhard. La mélancolie de Franįois Prume arrangée pour le Piano et dediée ā l'auteur par Bernhard Courlænder. Copenhague chez C. C. Lose & Delbanco. [1841].

 

CRAMER, Johann Baptist. Le songe de Rousseau Air avec Variations pour le Piano-Forte par J. B. Cramer. No 14. Copenhague chez C. C. Lose. [1817].

 

CRANZ, G. W. V. Variations concertantes pour le Pianoforte et Guitarre sur un Air favorit De l'Opera der Freischütz composées et dediées ā Monsieur et Mademoiselle Fréderic et Amélie Rudolphus par G. W. V. Cranz. Hambourg chez A. Cranz. [1821].

 

CZERNY, Carl. Uebungsstücke für das Piano-Forte mit Bezeichnung des Fingersatzes von Carl Czerny. Op: 139 No. 2. Hamburg bei Joh. Aug. Böhme. Copenhagen bei C. C. Lose & Delbanco. PN 2. [1845].
Ägaranteckning: "Marie Möller". [Elise Marie Möller 1841-1876].

 

CZERNY, Carl. Charmant-Variationen über den beliebten Charmant-Walzer von J. Strauss für das Piano-forte von Carl Czerny. Op. 249. [Förlagsangivelse och plåtnummer saknas].

 

CZERNY, Carl. Impromptu Brillant et non difficile pour le Paino Forte sur un Pastorale de l'Opéra Guillaume Tell de G. Rossini, par Charles Czerny. L. Ebeling ā Stockholm Lith. [ca1822-1824].
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskjöld". [Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1870].

 

DANSAR och Låtar för piano samlade af Philochoros i Upsala. Stockholm, Abr. Lundquist PN 3351 [1900].
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

DELIBES, Léo. Scčne du Bal exécutée au Théatre Franįais dans Le Roi s'amuse de Victor Hugo. Musique de Léo Delibes. Au Ménestrel, 2bis Rue Vivienne, Heugel & Fils. PN H. 7545 [1882].
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

DIABELLI, Anton. Sonatine für das Pianoforte zu vier Händen nach der Cavatine: Dieser Plan ist unvergleichlich pp: in der Oper: die diebische Elster (: la Gazza ladra :) von J. Rossini. Eingerichtet von Anton Diabelli. No 12 der vierhändigen Opern-Stücke. Braunschweig im Musikalischen Magazine auf der Höhe. PN 1642.

 

DIABELLI, Anton. Variationen von P:v: Winter, über ein Thema von Caraffa, (O cara memoria) gesungen von Mlle Metzger, für 2 Guitarren mit Hinweglassung der Worte eingerichtet von Anton Diabelli. Wien, bey Cappi und Diabelli, Graben Nē 1133. PN C. et D. Nē 708. [1821].

 

DOHNÁNYI, Ernst von. Der Schleier der Pierrette. Pantomime in drei Bildern von Arthur Schnitzler. Musik von Ernst von Dohnányi. Klavierauszug. Ludwig Doblinger, Wien... PN 4325.
Ägaranteckning: "A. v. Möller 1921. Obs! de briljanta valserna!" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

DONIZETTI, Gaetano. Belisar. Tragisches Oper in drei Akten von Salvatore Cammarano ins Deutsche übertragen von F. Hähnel. Musik von Caietan Donizetti. Vollständiger Klavier-Auszug mit italienischen und deutschem Texte. Ouverture zu zwei Händen. Wien bei Pietro Mechetti qm Carlo. PN 3050 [1839].
Ägaranteckning: "A. v. M". [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

DUSIK, Jan Ladislav. Les Adieux Duo favori de Kelly arrangé en Rondeau pour le Pianoforte par J. L. Dussek. Chez Breitkopf & Härtel ā Leipsic. PN 3262. [1820-1821].

 

DUSIK, Jan Ladislav. Tableau des derniers momens et de la mort tragique de Marie Antoinette Reine de France. Imaginé en Musique pour le Piano Forte par J. L. Düsseck. [Stockholm] Imp. Lith. de C. Müller [ca 1819-1823].
Ägaranteckning: "Ulla Silfwerskiöld". [Ulrika Emma Silfverschiöld 1831-1919?].

 

ENGSTROM, Ruth. The golden ball. A juvenile Opera. Words by Mrs. Lucy Been. Music by Mrs. Ruth Engstrom. Published by the authors, Calumet, Mich. Copyright 1916.
Dedikation: "Compliments of Lucy ...... Béen".

 

ENGSTRÖM, Albert och HALLDČN, Nalle. Öfver ett halftjog vackra smålandsvisor och en vals med teckningar och musik af Albert Engström och Nalle Halldén. Stockholm, E. Lundquists bokförlag 1902.

 

FALLA, Manuel de. El amor brujo (L'amour sorcier) (Love the magician) Ballet en un acte de G. Martinez Sierra. Musique de Manuel de Falla Partition de piano et chant. Couverture et vignette de Natalia Gontcharova. London J. & W. Chester Ltd. PN 9713. Copyright 1921.
Ägaranteckning "A. v. Möller 1/10 23". På titelbladet antecknat: "det högre musikaliska vansinnet". [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

FODOR, Carolus Antonius. Trois sonates Pour le Clavecin ou Piano Forte dont la Premiere est accompagnée de Violon & Violoncelle la seconde avec Flute & la Troisieme avec Violon Seul Composées & Dediées A Mademoiselle Henriette Marie de Smeth Par A. Fodor Oeuvre XI. Chez J. J. Hummel ā Berlin. PN 1166 [1801].
Stämmor: [Clavecin], Violino/Flauto, Violoncello.

 

FRANSYSKA Quadriller dansade i Stockholm 1834, Arrangerade För Piano Forte. Stockholm hos J. C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. [1834].

 

FRÅN tonernas värld. Utgifven af redaktionen för Musiktidningen, fackorgan för svenska musici. A. O. Assar. Göteborg, Michelsen & Co. Boktryckeri 1901.

 

FÜRSTENAU, Anton Bernhard. Sixičme Serenade pour Flûte, Basson, Alto et Guitarre composée et dediée ā son ami Monsieur Harck Par A. B. Fürstenau. Oeuvre 18. ā Leipsic, Chez Frederic Hofmeister. PN 883. [1811].
Överklistrad etikett: "A Copenhague chez C C Lose au Magazin de Musique d'Arts et d'Instruments".

 

FÜRSTENAU, [Anton Bernhard?]. Walzer fürs Pianoforte von Fürstenau. Wiener Congress-Walzer. Hannover bei C[arl] A[ugust] Kruschwitz [ca 1814-1815].
Ägaranteckning: "af Hugo Hamilton". [Hugo Adolf Hamilton 1802-1871].

 

GAMLA svenska dans och ringlekar såsom de dansas på Skansen. Stockholm Carl Johnns musikhandel. 1903.

 

GEIJER, Erik Gustav. Riddar Toggenborg. Componerad af G-R. Stockholm och Kongl. priviligierade Not-Tryckeriet. [1817].
Sannolikt tagen ur "Poetisk Kalender 1817".

 

GELINEK, Joseph. Variations pour le Piano-Forte sur un Valse de Hummel pour la Salle d'Apollon par Gelineck. Op: 50. Copenhague chez C. C. Lose. [1818].
Såld av Carl August Holm Götheborg enligt etikett.

 

GIULIANI, Mauro. Studio per la Chitarra. Schule für die Guitarre. Etude de la Guitarre. di Mauro Giuliani. In Lipsia, presso C. F. Peters. (Bureau de Musique.). PN 1032. [1814].

 

GIULIANI, Mauro. Pot-Pourri pour la Guitarre composées par Mauro Giuliani. Oeuvre 18. ā Vienne chez Artaria et Compag. PN 2026. [1808].

 

GIULIANI, Mauro. Six Variations pour la Guitarre sur l'air: :ä Schüsserl und ä Reindl: par M. Giuliani. Oeuv: 38. Leipsic et Berlin au Bureau des arts et d'industrie. PN 470. [1812-15].
Överklistrad etikett: "A Copenhague chez C C Lose au Magazin de Musique d'Arts et d'Instruments".

 

GIULIANI, Mauro. Niaiserie d'Enfant varié Pour la Guitarre par M. Giuliani. Oeuv: 41. Leipsic et Berlin, au Bureau des arts et d'industrie. PN 467. [1812-1815].

 

GIULIANI, Mauro. Introduction et Variations pour la Guitarre seule sur un walz favori composées et dediées ā Mademoiselle Cressence Comtesse de Tannenberg par Mauro Giuliani. Oeuvre 103. ā Vienne. chez A. Diabelli et Comp. Graben Nē 1133. PN C.et D. Nē 233. [1824].

 

GIULIANI, Mauro. Variationen für die Guitarre über die Romanze aus der Oper Ruhm und Liebe, Verfasst und der Frau Gräfinn Paul Bethlen gebohrne Baronin Bornemisza gewidmet von Mauro Giuliani. Op: 105. Wien, bey Johann Cappi. PN 2379. [1821].
Överklistrad etikett: "A Copenhague chez C C Lose au Magazin de Musique d'Arts et d'Instruments".

 

GIULIANI, Mauro. Fughetta per Chitarra composta da Mauro Giuliani. Op: 113. Vienna, presso A. Diabelli et Comp: Graben Nro 1133. PN D. et C. Nē 1646. [1824].

 

GIULIANI, Mauro. Serenade Pour Flûte ou Violon et Guitarre composée et dediée ā Monsieur Rocco Arena par Mauro Giuliani. Oeuv. 127. Leipzig chez Fr. Hofmeister. PN 1342. [1827-28].
Överklistrad etikett: "A Copenhague chez C C Lose au Magazin de Musique d'Arts et d'Instruments".

 

GLAZUNOV, Alexander. Les Saisons Ballet en un acte et quatre Tableaux composé par Marius Petipa Musique de Alexandre Glazunov op. 67. Réduction pour Piano par l'auteur. M. P. Belaīeff, Leipzig. 1901. PN 2202.
Ägaranteckning: "A. v. Möller 1919". [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

GLÜCK, C[arl]. Quadriller Walsar och Anglaiser Dansade i Stockholm på Börssalen Nyårsdagen År 1833, componerade och Arrangerade af C. Glück. Stockholm hos J. C. Hedbom. Stentryck af J. L. Ebeling. [1833].

 

GOUNOD, Charles. La Danse de l'Épée. Légende Bretonne pour piano par Ch. Gounod. Stockholm, Abr. Lundquist PN 1919 [1881].

 

GOUNOD, Charles. Två Romancer utan ord för Piano af Ch. Gounod. No 1 Le Lierre. Stockholm, Abr. Lundquist PN 1912 [1881].

 

GOUNOD, Charles. Philémon et Baucis. Opéra en 2 actes de J. Barbier et M. Carré. Musique de Ch. Gounod. Partition Piano seul réduite par E. Perier. Paris, Choudens Pčre et Fils PN 704. [1860].

 

GOUNOD, Charles. La reine de Saba Grand Opéra en 5 actes de MM Jules Barbier et Michel Carré... par Ch. Gounod. Partition piano solo. Arrangée par Emile Périer. 2me Édition. Paris Choudens, éditeur PN 881. [1861-1863].
Smärre anteckningar [Adolf Peter von Möller 1855-1932?].

 

GRIEG, Edvard. "Haugtussa", sang-cyklus af Arne Garborgs fortælling komponeret af Edvard Grieg. Op. 67. Hefte 1. Kjøbenhavn, Wilhelm Hansen. Wilhelm Hansen Edition No 444.

 

GUSTAF, Prins. Wals dansad på Riks-salen vid den af Hans Majestät Konungen gifna Bal den 7 October 1844, componerad för piano-forte af G*****. Stockholm Abrah. Lundquists förlag [1844].

 

HALLSTRÖM, Ivar. Den Bergtagna Bergkönigs Braut Romantisk Opera i Fem Akter af Frans Hedberg. Musiken af Ivar Hallström. Uppförd 1sta gången på Kongl. Theatern i Stockholm den 20 Maj 1874. Klaverutdrag med svensk och tysk text. (Die deutsche Uebersetzung von Eugčne Peschier.) Stockholm Abr. Lundquist PN 1476 [1874].
Ägaranteckning titelsida: "U. Silfverskiöld Skottorp". På försättsbladet är följande antecknat: "Till min kära Carin från tillgifne A. v. Möller". [Ulrika Emma Silfverschiöld 1831-1919?, Carin Amalia Tersmeden g. med Gösta von Möller? samt Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

HAYDN, Joseph. Kinder-sinfonie mit Begleitung der Kinderinstrumente (Cimbel, Knarre, Kuckuk, Nachtigall, Trommel, Trompete und Wachtel). Im Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen. Berlin, chez Ed. Bote & G. Bock PN 3501 [1856-1857].
Stämmor: Pianoforte, Cimbel-spiel, Knarre, Kuckuk, Nachtigall, Trompete und Trommel in G, Wachtel. I handskrift finns också ett partitur om 6 s. samt en klockspelstämma omfattande 1 s. Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

HEJ filinkeli! så gla å lusteli! Ett tjog gamla svenska polskor. Lätt satta för piano. Stockholm, Elkan & Schildknecht PN 2260 [1905].

 

HELLER, Stephen. Die Forelle. Erlkönig. Die Post. Lob der Thränen von Franz Schubert für das Piano allein. La Truite. Le Roi des aulnnes. La Poste. Eloge des Larmes. Mélodies de Fr. Schubert Caprice brillant, Improvisata, Morceaux de Salon pour Piano seul par Stehen Heller. Op 33. Berlin chez Ad Mt Schlesinger. PN 2863 [1843].

 

HERZ, Henri. Fantasie et rondeau pour le Piano-Forte sur la Cavatine "Cara deh attendimi" de l'Opéra Zelmire de Rossini dediés ā Mademoiselle M. Gibbings composés par H. Herz. Oeuv. 12. Leipzig chez H. A. Probst. PN 442 [1829].
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskjöld" samt "Fröken Silfverschiöld". [Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1883].

 

HUMMEL, Johann Nepomuk. Introduction et Rondeau Brillant pour le pianoforte par I. N. Hummel. Oeuv. 56. Bronsvic chez G. M. Meyer junr. PN 99 [före 1844].

 

HUMMEL, Johann Nepomuk. Rondeau agréable Tire de l'Oeuv: 73 et arrangé pour le Pianoforte ā 4 mains. Musique de J: N: Hummel. Hambourg chez A. Cranz.

 

HUMMEL, Johann Nepomuk. [Grosses septett (militaire) für Piano-Forte, Flöte, Violine, Clarinette, Violoncell, Trompete und Contrabass von J. N. Hummel. 114tes Werk. Wien, Tobias Haslinger.] PN 5611 [1831].
Stämmor: Pianoforte, Violino, Tromba primaria in C, Clarinetto in B, Flauto, Contra Basso, Violoncello. Violino-stämman också i handskrift, noterad an oktav högre. Titelblad saknas. Från samlingen Odeon 31 Lieferung. Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

HÜNTEN, Peter Ernst. Divertissement Concertant pour deux Guitarres composé par P. E. Hünten. Op Bonn chez N. Simrock. PN 1453. [1817-19].

 

HÜNTEN, Peter Ernst. Variations pour la Guitarre sur un thčme de l'opéra: "Der Freischütz" composées et dédiées ā son frerč Franįois Hünten par P. E. Hünten. Bonn et Cologne chez N. Simrock. PN 2316. [1824-28]
Ägaranteckning: "C B Béen". [Carl Bernhard Béen 1805-1841].

 

HÄGG, Gustaf. "Soreimmat Soinnut Suomesta" Finlands Skönaste Folkviosr Satta för Piano Med bifogad finsk och svensk text af Gustaf Hägg. Den svenska öfversättningen af Karl Wetterhoff och Ernst Högman. Stockholm, Carl Gehrmans Musikförlag PN 771 [1897].

 

KALKBRENNER, Friedrich. Souvenir de Guido et Ginévra de F. Halevy. Fantasie brillante pour le Piano dediée ā Mademoisell Aglaé Feray par Fréd. Kalkbrenner. Oeuv. 142. Leipsic chez Breitkopf & Härtel. PN 5908 [1838].

 

KÁLMÁN, Emmerich. Die Faschingsfee. Operette in 3 Akten von Dr. A. M. Willner und Rudolf Österreicher. Musik von Emmerich Kálmán. Klavierauszug. Josef Weinberger, Leipzig PN 2122. Copyright 1917.
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

KAPELLER, Johann Nepomuk. Quatuor pour 2 Flûtes, Guitare et Violoncelle composé par J. N. Kapeller. Chez Breitkopf & Härtel ā Leipsic. PN 2766 [1818-19].

 

KAVALERIJSKIJ galop (Cavalerie-Galop) dlja Fortepiano I Grannyj v Pavlovsk Kapelmejsterom Germanom sobstvennost izdatelja. v St Peterburg y M. Bernarda, muzykalnago prodavtsa Eja I. V. Velikoj Knjagini Eleny Pavlovny. PN 1906 [18--].

 

KEISERL. ryska trupparnes Fält-Marsch. Piano Forte. [Stockholm].

 

KJERULF, Halfdan. Troubadouren. Roamnce af Welhaven for solo med chor og pinaoforte af Halfdan Kjerulf. Op. 17. No 1 af efterladte Arbeider. Stockholm, Abr. Hirsch PN 1399 [1868].
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

KJERULF, Halfdan. Sånger och visor vid piano af Halfdan Kjerulf. Ny upplaga. Nr 1 O, vidste du bare. Stockholm, Abr. Hirsch PN 1275 [1864].
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

KOSKULL, [Claes] U[lrik]. Sorg marche vid Högstsalig H:s M:sts Konung Carl XIV Johans begrafning Componerad af U. Koskull. Claverutdrag. [1844].
Ägaranteckning: "Sophie Elisabeth Silfverskjöld". [Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1870].

 

KREUTZER, Conradin. Rondo Ich kann zar freundlich blicken ect: Mit Begleitung der Guitarre von Con. Kreutzer. Gesungen von Herrn Reithmeyer in der Oper: Der Schnee Hamburg, bei Joh. Aug. Böhme. [1816-].

 

KREUTZER, Joseph. Six Variations pour la Guitarre sur le Thčme de W. A. Mozart "Wer ein Liebchen hat gefunden" dediées ā son Cousin Bernard Kreutzer par IOS: Kreutzer Oeuv 7 des Var: pour Guit. Hanovre chez C. Bachmann, Marchand de Musique de la Cour. PN 149. [1826-1828].

 

KREUTZER, Rudolphe. Grande Sonate pour Le Pianoforte avec accompagnement de Violon composée par R. Kreutzer. Leipsic chez Breitkopf & Härtel. PN 90 [ca 1800].
Violin/Flute-stämmorna saknas. Ägaranteckning på titelblad: "Augusta Tarras". Etikett på frampärm: "E.T.". [Augusta Sofia Tarras 1802-1870 g. 1832 med Arvid Virgin. Emma Tarras 1807-1860 g. 1832 med Carl Georg Sjöcrona].

 

KUHLAU, Frederik. Variations Pour le Pianoforte sur un ancien Norwégien: "God Dag Rasmus Jansen me din Koste" dédiées A son ami C. Kornemann par Frédéric Kuhlau. Oeuv. 15. ā Leipsic Chez Breitkopf & Härtel. PN 2310 [1816].

 

KULL, Christian. IV solo polonaiser författade till Clavér eller Forte Piano och tillägnade En af Rikets Herrar Fältmarskalken Öfver Ståthållaren Riddaren och Comendeuren af Kongl. Mayts Orden Högvälborne Herr Grefve Mauritz Klingspor af Christian Kull. Stockholm och Kongl. priviligierade Not-Tryckeriet. [1809].

 

KÜFFNER, Joseph. Pot-Pourri des Themes favorits de l'opera Tancred arrangés pour Guitarre et Flûte ou Violon Composé et dedié A Monsieur G. Adam Fritz par Joseph Küffner Op: 86. A Mayence chez B. Schott fils Editeurs de Musique de la Cour de F.A.R. le grand Duc de Hesse. PN 1314. [1819-20].
Ägaranteckning: "C. B. Béen". [Carl Bernhard Béen 1805-1841].

 

KÜFFNER, Joseph. Neuvičme Potpourri pour Piano Forte sur des motifs des Opéras Zampa de F. Herold et Fra Diavolo de D. F. E. Auber composé par J. Kuffner Op: 258. Mayence... chez les fils de B. Schott. PN 4119 [1833].

 

KÖRLING, Felix. Margits visa om klockorna för sång och piano af Felix Körling. Ur folkskådespelet "Lars Gathenhjelm" af C. R. A. Fredberg. Stockholm, Carl Johnn's musikhandel PN 791.

 

KÖRLING, Felix. Det skymmer. Sång vid Piano af Felix Körling. Stockholm, Carl Johnn's Musikhandel PN 796.

 

LABARRE, Théodore. Air de ballet du Dieu & La Bayadčre de D. F. E. Auber arrangé en Rondo Pour Harpe Par Théodore Labarre. Op. 50. ā Mayence et Anvers chez les fils de B. Schott. PN 499 [1810-1811].

 

LABARRE, Théodore. Duo Pour Harpe et Piano sur les motifs du Serment de D. F. E. Auber Composé par Théodore Labarre. Op: 59. ā Mayence et Anvers chez les fils de B. Schott. PN 620 [1812].
Stämmor: Harpe, Piano.

 

LACHNER, Ignaz. Drei Stücke für das Harmonium zu vier Händen componirt von Ignaz Lachner. Op. 61 No 1 F dur. Offenbach a/Main bei Joh. André PN 10346 [1869].

 

LALO, Edouard. Namouna. Ballet en 2 Actes et 3 Tableaux de M. M. Ch. Nuitter et Petipa. Musiqe de Edouard Lalo. Partition pour Piano. Paris, J. Hamelle, Éditeur. PN J.2633.H [1886].
Ägaranteckning: "A. v. Möller 1922" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

LEGNANI, Luigi. La Mazzurca la Gitana el la Cachucha Tre Balli nazionali eseguiti dalla Sigra Maria Taglioni ridotti alla pių grande facilitā per la Chitarra sola da Luigi Legnani, Professore di Chitarra. Vienna presso Artaria & Comp. PN 3128. [1839].

 

LEKSTUGAN Gamla svenska folkdansar sådana de upptagits inom Sällskapet Svenska Folkdansens Vänner i Stockholm. Stockholm, Abr. Hirschs förlag PN 2237 [1897].
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

LEKSTUGAN Gamla svenska folkdansar sådana de upptagits inom Sällskapet Svenska Folkdansens Vänner i Stockholm. Ny samling [andra samlingen]. Stockholm, Abr. Hirschs förlag PN 2477. 1903.

 

LEMOINE, Henrik. 50 melodiska etuder för Piano af Henrik Lemoine. Fingrarnes utsträckning i dessa Etuder öfverskrider aldrig Octaven. 1a Häftet. Stockholm, Elkan & Schildknecht PN 376 [1867].

 

LEONCAVALLO, Ruggero. Zingari Dramma lirico in due episodi di E. Cavacchioli e G. Emanuel. Riduzione per Pianoforte solo di G. C. Paribeni. Edoard Sonzogno Editore Milano... PN 1774. 1913

 

LINCKE, Paul. Potpourri aus Fräulein Loreley. Operette von Paul Lincke. Internationaler Musik-Verlag Apollo PN 224. Copyright 1900.

 

LINCKE, Paul. Norddeutscher Lloyd. Polka für Pianoforte componirt von Paul Lincke. Apollo-Verlag, Berlin PN369. Copyright 1902.

 

LINDBLAD, Adolf Fredrik. Sånger och Visor vid Pianoforte af A. F. Lindblad. 1:sta delen. Stockholm, Abr. Hirsch PN 1585 [1878]. LINDBLAD, Adolf Fredrik. Sånger och Visor vid Pianoforte af A. F. Lindblad. 2:dra delen. Stockholm, Abr. Hirsch PN 1592 [1879].

 

LINDBLAD, Adolf Fredrik. Sånger och Visor vid Pianoforte af A. F. Lindblad. 3:dje delen. Stockholm, Abr. Hirsch PN 1598 [1879]

 

LINDBLAD, Adolf Fredrik. Sånger och Visor vid Pianoforte af A. F. Lindblad. 6:te delen. Stockholm, Abr. Hirsch PN 1601 [1879].

 

LINDSTRÖM, Albert. Melodi-Album för Orgelharmonium 50 Folkvisor, Folksånger, Hymner, Koraler, m.m. arrangerade af Albert Lindström. Organist i Blasieholmskyrkan. Stockholm, Abr. Lundquist PN 2613 [1890].

 

LISZT, Franz. La Tarantella de Rossini Transcrite pour le piano par Fr. Liszt. Stockholm chez Abr. Hirsch PN 197 [ca 1842-1849].

 

LITHANDER, Carl Ludvig. Sonata for the Piano Forte, in which is introduced an Ancient Swedish National Air Composed & Dedicated to Muzio Clementi, Esq. by C. L. Lithander. London, printed by Clementi & Co. [1818].
Med Carl Ludvig Lithanders egenhändiga namnteckning på titelbladet.

 

LORENZ, Johan Henrik [?]. Trois sonates pour La Harpe ā Crochets avec un Violon obligé Composés par I. H. L. Lorenz. Hambourg Chés Jean Auguste Böhme.
Endast violinstämman. Bunden tillsammans med en violino obligatostämma till ett oidentifierat verk.

 

LÖNNGREN, Knut. Tvenne Salongs Stycken för Piano komponerade och Hennes Kongl. Höghet Hertiginnan af Östergötland i underdånighet tillegnade af Knut Lönngren. Opus 17. Stockholm, Abr. Hirsch PN 1001 [1867].
Ägaranteckning: "A. v. M". [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

MASSENET, Charles. Erodiade. Opera ballo in 3 atti di A. Zanardini, P. Milliet, H. Grémont. Musica di C. Massenet. Organo od harmonium. Lamothe, G. Marcia Santa, trascrizione. Milano... Edizioni Ricordi PN 48038 [ca. 1883-1884].

 

MASSENET, Jules. "Ouvre tes yeux bleus" (Ljufva vän, o vakna - Elskte Ven, luk op) af Paul Robiquet. Musik af J. Massenet. Nr 1. Sopran eller Tenor. Kjøbenhavn, Wilhelm Hansen PN 10811 [1891].

 

MAYER, Charles. Six Etudes pour le Piano Forte composées et dediées a Mademoiselle Catherine de Schkourine par Charles Mayer. St. Petersbourg chez L. Snéguireff. PN 229 [1829-].
[Försäljarstämpel:] Bernard Md de Musique des A. J. Mme la Ge duchesse Hélčne Pawlowna. Ägaranteckning: "Sophie Silfverskjöld". Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1870].

 

[MEDIN, August]. Neckens Dans-Musik. Utvald samling af 25 svenska folkdanser upptecknade efter allmogespelmannen Aug. Medin från Svenljunga af E. B-n. För Piano 2 händer. Stockholm, Elkan & Schildknecht PN1976 [1900-1901].

 

MÉHUL, Etienne Nicolas. Entre Acte de L'Opera Une Folie par Mr Méhul au Magazin de Musique de Borg et Mannerhjerta. Stockholm de L'Imprimerie de Musique privilegiée du Roi [1804].

 

MELODIER til gamle danske folkedanse [for piano]. Hefte I. Udgivet af Foreningen til folkedansens fremme. Köbenhavn Anno 1901.

 

MELODIER til gamle danske folkedanse [for piano]. Hefte II. Udgivet af Foreningen til folkedansens fremme. Köbenhavn Anno 1903.

 

MENDELSSOHN BARTHOLDY, Felix. Lieder ohne Worte für das pianoforte von Felx Mendelssohn Bartholdy. I. Op. 53. Stockholm bei Abr. Hirsch PN 236 [ca 1842-1849].

 

MENDELSSOHN BARTHOLDY, Felix. Sechs Lieder ohne Worte für das Pianoforte componirt und Fräulein Sophie Rosen zugeiegnet von Felix Mendelssohn Bartholdy. Op. 67. VItes Heft. Bonn bei N. Simrock. PN 4478 [ca. 1845].
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskjöld". [Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1870].

 

MENDELSSOHN BARTHOLDY, Felix. Sämmtliche Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von Felix Mendelssohn Bartholdy. Leipzig, Breitkopf & Härtel. PN V. A. 154 [ca 1880].
Ägaranteckning: "A. v. Möller 1922" [Adolf Peter von Möller 1855-1932]

 

MERTZ, Johann Kaspar. 6 Schubert'sche Lieder für die Guitare übertragen von J. K. Mertz. Wien, bei Tobias Haslinger PN 9714. [1845].

 

MEYERBEER, Giacomo. Sicilienne ("O fortune! ā ton caprice" - Holdes Glück in deine Arme") aus der Oper: Robert der Teufel für eine Singstimme mit Begleitung der Guitarre von F. A. Bodstein Musik von J. Meyerbeer. Hamburg bei J. A. Böhme. [1831-38].

 

MILLÖCKER, Carl. Gasparone. Operette in drei Acten von F. Zell u. Richard Genée. Musik von C. Millöcker. Clavierauszug ohne Worte. Leipzig, Aug. Cranz PN 26103-26135.
Ägaranteckning: "A. v. Möller 1924" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

MOLINO, Francesco. Air de la Cendrillon varié suivi de l'Air du Barbier de Seville de Rossini composés et arrangés Pour la Guitare et dediés ā Mademoiselle A. C. Aublin par Molino. Oeuv. 43. Leipsic Chez Breitkopf & Härtel. PN 4534. [1827-28].

 

MOSCHELES, Ignaz. Rondeau Militaire pour le Piano sur le Duo favori "Entendez Vous!" de la Francée d'Auber dedié ā Miss Stringer et composé par J. Moscheles. Leipzig chez H. A. Probst. PN 820 [ca 1830-1831].

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Aria ur Operan Don Juan Källrarna öpna af W. A. Mozart arrangerad för Guitarre af J. Boman. Schéeles Not-Tryckeri i Stockholm. [1828]. KV 527.

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Ausgewählte Stücke aus der Oper: Die Hochzeit des Figaro von W. A. Mozart mit Begleitung der Guitarre von J. H. C. Bornhardt. Mit italienischen und deutschen Texte. Leipzig, im Bureau de Musique von C. F. Peters. PN 1422. [1817-19].
KV 492. Ägaranteckning: "B. M. Been. den 23 Jul˙ 1825". [Beate Marie Béen g. Högfeldt 1807-1876].

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Ouverture de l'Opera: les Mystéres d'Isis (Zauberflöte) arrangée ā quatre mains pour le Pianoforte par W. F. Briem. Musique de W. A. Mozart. A Leipzig au Bureau de Musique de C. F. Peters. PN 509.
KV 620.

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Il Dissoluto Punito o Sia Il D. Giovanni Drama giocoso La Musica del Signore Wolfgango Mozard. messa per il Piano Forte Del Carlo Zulehner. Presso B. Schott in Magonza. PN 138. [ca. 1791].
KV 529.

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Quintetto pour cor violon deux alto et basse composé par W. A. Mozart. Leipsic chez Schmiedt & Rau. PN 18 [1797].
Stämmor: Corno, Violino, Viola I, Viola II, Basso, Fagotto (denna tillfogade stämma är i handskrift). KV 407 (386c). Ägaranteckning: "O. W. Elgeros 12/11 1832" [överkorsad] och "A. v. Möller". [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Suite d'Airs connus variés pour le Clavecin ou Piano-Forte par Mr Mozart. No 2. Ein Weib ist das herlichte Ding. A Offenbach sur le Mein chez J. André. PN 522 [1792].
KV 613.

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Neuf Variations sur l'Air: Lison dormoit: pour Le Forte-Piano par W. A. Mozart. Hambourg, Chez Jean Auguste Böhme.
KV 264 (315d).

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Cantata Davidde penitente a Soprani e Tenori concertanti con cor ed Orchestro composta da W. A. Mozart. Ridotto per il Cembalo e con parole italiane e tedesche. Bonna e Colonia presso N. Simrock. PN 1960 [1822].
KV 469. Ägaranteckning: "Eric Mohnn [?] 1859".

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Deux Quatuors pour Piano-forte, Violon, Alto et Violoncelle composé par W. A. Mozart No. 2. ā Offenbach s/M, chez Jean André. PN 2700 [1809]. Endast pianoforte-stämman.
KV 493.

 

[MOZART, Wolfgang Amadeus. Klavier-Werke. Heft 20. 2 Duetten für Pianoforte Vierhändig. Wien, S. A. Steiner und Comp.] PN S:u:C:2720 [1822].
Saknar titelsida och sista sidan (primo-stämman).

 

MUSIK JOURNAL för Pianoforte och Sång med accompagnement af Pianoforte. Utgifves från Stentryckeriet i Malmö. [1839]. Häftet I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X.
Ej förtecknad i Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur.

 

MUSIKALISKT TIDSFÖRDRIF för år 1807. Stockholm Och Kongl. Priviligierade Not-Tryckeriet. 1807.
Exlibris: "Skottorps boksamling".

 

MUSIKALISKT TIDSFÖRDRIF för år 1818. Stockholm Och Kongl. Priviligierade Not-Tryckeriet. 1818.
Exlibris: "Skottorps boksamling".

 

NEULAND, Wilhelm. Huit duos pour guitarre et piano sur des motifs favoris et choisis arrangés par W. Neuland 8. Buona notte, amato bene Chez N. Simrock ā Bonn. London chez S. Chappel. PN 3699. [1839-40].

 

NEUPERT, H. Nya Franįoiser och Valsar för Piano-Forte af H. Neupert. Stockholm Östergrénska Musik och Bok-handeln. Stentryck af Ebeling [före 1835].

 

NORDBLOM, Johan Erik. Sånger med accompagnement för forte-piano af J. E. Nordblom. Andra Häftet. Upsala hos Palmblad & C. 1821.
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

NORDISKE balletter og balletdivertissementer for piano. Blomsterfesten i Genzano. Ballet af A. Bournonville. Vals. Ed. Helsted. Saltarello. H. S. Paulli. Processions Marsch. H. S. Paulli. Kjøbenhavn, Wilhelm Hansen PN 5955 [18--].

 

NYTT Philochoros album. Gamla svenska folkdansar, Samlade af Föreningen Philochoros i Upsala. Stockholm, Abr. Lundquist PN 2892 [1894].

 

OFFENBACH, Jacques. Boosey's Cabinet Operas. La jolie Parfumeuse by Offenbach. Pianoforte solo. Boosey & Co, London...

 

OSBORNE, George Alexander. Adélaīde de Beethoven transcrit et varié pour Piano par G. A. Osborne. Mayence chez les fils de B. Schott. PN 14096 [1858]

 

PAER, Ferdinand. Agnese Drama semiserio in due Atti posto in Musica da Ferd. Paer. Agnese eine ernsthaft-komische Oper in 2 Aufzügen. Klavierauszug vom Capellmeister A. E. Müller. Leipzig im Bureau de Musique von C. F. Peters. PN 1126 [ca 1813-1814].

 

PANSERON, Auguste. Philomčle. Romance avec Flûte, dediée ā Mr J. Guillon par A. Panseron. avec accompagnement de Guitarre par J. Boman. Lith. de L. Ebeling ā Stockholm. [1822-35].

 

PETERSON-BERGER, Wilhelm. Scener och motiv ur Ran Handling i 3 akter för soli, chör och orchester af Wilhelm Peterson-Berger. Piano solo. Stockholm, Abr. Lundquist. PN 3641 [1904].
Ägaranteckning: Stämpel "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

PETERSON-BERGER, Wilhelm. Ur "Arnljot" musikdrama af W. Peterson-Berger. 3 sånger för baryton. Stockholm, Abr. Lundquist. PN 4234 [1909].

 

PETTOLETTI, Joachim. Six walzes instructives pour la guitarre seule Composées par Joachim Pettoletti. Op: 3. Bonn et Cologne chez N. Simrock. PN 2435. [1825].
Pettoletti var lärare till Carl Bernhard Béen under dennes vistelse i Köpenhamn.

 

PFEIFFER, Jean Michel. Il Maestro Scolare o Sonata a Quadre Mani Composta Dal Sigre J. M. Pfeiffer. Hamburgo Presso Giovani Augusto Bohme.

 

PLEYEL, Ignaz. Trois Sonates pour Le Clavecin ou Piano Forte Accompagnées d'un Violon et Violoncelle par Mr I. Pleyel. Oeuvre 41. Liv. I-II. Chez B. Schott ā Maience. PN 182 [1794].
Stämmor: Liv. I Violino, Liv. II Clavecin. Violoncello-stämman saknas. Ägaranteckning: "Tarras" [Laura, Emma eller Augusta Tarras?].

 

PUCCINI, Giacomo. Le Villi. Opera-ballo in due atti di Ferdinando Fontana- Musica di Giacomo Puccini. Opera completa per pianoforte. Riduzione de A. Buzzi-Peccia. G. Ricordi & C., Milano... PN 49679 [ca 1884].

 

RANGSTRÖM, Ture. "Nachts in der träumenden Stille" ("I drömmande nattens stillhet"). Gedicht von Gustav Falke für eine Singstimme mit Klavier. Stockholm, Abr. Lundquist PN 4278 [1910].

 

REGER, Max. Ehre sei Gott in der Höhe. Weihnachtslied von Ludwig Hamann. Musik von Max Reger. Verlag und Druck von Rudolf Mosse, Berlin. Weihnachts-Gabe des Welt Spiegel illustrierte halbwochen- Chronik des Berliner Tageblatts. Beilage zum Welt-Spiegel N0. 101, 1905.

 

REPERTOIRE des nouvelles Compositions Brillantes pour le pianoforte seul. Cah. 17. Liszt, F. Marche hongroise. St Petersbourg Magasin de Musique de I. Paer. Grande Morskoi No 28. PN 2687 [före 1846?].
På titelbaldet antecknat: "Till Fröken Brita Stjernsvärd. Sophie Silfverskjöld". [Brita Catharina Stiernswärd 1799-1856, Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1870].

 

REVERIES du bal. Les danses les plus en vogue de la saison 1849 arrangées pour le pianoforte. No 3 Herz, Polka comique. Copenhague chez C. C. Lose & Delbanco. PN 2271 [1849].
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskjöld". [Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1870].

 

REVERIES du bal. Les danses les plus en vogue de la saison 1849 arrangées pour le pianoforte. No 10 Strauss Piefke und Pufke Polka Damen-Souvenir Polka. [Opus 235-236]. Copenhague chez C. C. Lose & Delbanco. PN 2273 [1849].
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskjöld". [Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1870].

 

RIES, Ferdinand. Trois sonates pour le Piano & Violon Composées et dediées A son Ami N. Simrock par Ferd. Ries. Oeuv: 38. Hambourg chez Jean August Böhme. PN R.III.38.
Violin-stämman saknas.

 

RIES, Ferdinand. Grande marche ā quatre mains Pour le Piano-Forte par Ferdinand Ries No 2. St Petersbourg chez Brieff grande Morskoy maison de Constantinoff No 152. PN 57.

 

RIES, Ferdinand. Seconde Polonaise ā quatre mains Pour le Piano-Forte par Ferd. Ries. Oeuv. 93. Hambourg chez Jean Aug. Böhme.

 

RIMSKIJ-KORSAKOV, Nikolaj. Schéhérazade d'aprčs "Mille et une nuits" Suite symphonique pour Orchestre par N. Rimsky-Korsakow. Op. 35. Réduction pour piano ā deux mains. M. P. Belaīeff, Leipzig. PN 2214. 1900.
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

ROMBERG, Bernhard. Grosse Kinder-Symphonie für Wachtel, Nachtigall, Kukuk, Schnarre, Triangel, Trompete, Trommel, Zwei Violinen und Bass oder Pianoforte componirt von Bernh. Romberg. 62tes Werk. Leipzig bei F. Kistner. PN 1431 [1844].
Stämmor: Violino I, Violino II, Trommel, Triangel, Trompete, Wachtel, Schnarre, Nachtigall, Kuckuck, Basso, Pianoforte. Ägaranteckning: "A. v. Möller". [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

ROMBERG, Bernhard. Chansons suedoises avec variations par Bernhard Romberg arrangées pour le Piano Forte. Stockholm W. Fabian Holmgréns förlag. Imp. Lithogr. de C. Müller [ca 1823-1824].
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskjöld". [Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1870].

 

ROSÉN, Karl Petter. Visor och berättelser samlade af Jödde i Göljaryd. 1:sta Häftet. Stockholm Abr. Lindquist 1899.

 

ROSSINI, Gioacchino. Messe solenelle ā quatre voix soli & choeurs composée et dediée ā Madame la Comtesse Pillet-Will par G. Rossini. Parties de Choeurs. Mayence, chez les fils de B. Schott PN 20067 [1870-1871].
Stämmor: Soprano, Contralto, Tenor och Basso.

 

ROSSINI, Gioacchini. Air Vaterland dein süsser Name &c Se amista verace e pura &c de l'opera Tancrede de G. Rossini arrangé pour Flute & Guitare par P. H. Ernst Nē 15. Mayence chez les fils de B. Schott ā Paris rue de Bourbon Nē 17. ā Anvers chez A. Schott. PN 2640. [1828].

 

ROSSINI, Gioacchini. Aria di Tancredi coll' accompagnemento dell' Chitarre composta da Rossini Nē IV. Copenhague prezzo C. C. Lose. [1821?].

 

ROSSINI, Gioacchini. Auswahl von Arien mit Guitarre Beglt: Nē 174. Cavatina de l'Opera Italiana in Algeri. (Armes Herz, trage deine Leiden Sofframor per qualche istante) del Sr. Rossini. für die Guitarre eingerichtet von J. Arnold. bei B. Schott Söhnen in Mainz. PN 1335. [1816-21].

 

ROSSINI, Gioacchino. Barbier de Seville Opera mis en musique par G. Rossini arrangé [par Alex: Brand] pour Piano-Forté et Violon ou Flûte. Mayence chez B. Schott fils. PN 2136 [ca. 1824].
Etikett på frampärm: "E.T.". [Emma Tarras 1807-1860 g. 1832 med Carl Georg Sjöcrona?].

 

ROSSINI, Gioacchino. Ouverture de l'Opera: Tancred arrangé pour le Forte-Piano avec accomp: d'une Flûte ou Violon Musique de G. Rossini. Hambourg chez Jean Aug: Böhme.
Stämmor: Fortepiano, Violino, Flauto.

 

RUBINSTEIN, Anton. La Vigne Ballet de A. Rubinstein [omslagstitel]. Moscou P. Jurgenson PN 5326-5343.
Ägaranteckning: "A. v. Möller 1919". [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

SALIERI, Antonio. Duett Hier, wo die Frühlingslüfte etc: etc: aus der Oper: Axur, Koenig von Ormus mit Begletung der Guitarre Musik von Salieri Hamburg. Bey Iohann August Böhme. [1793-1800].

 

SAMLING af yndede Arier for Guitarre. Nē Kiöbenhavn, hos C. C. Lose. Gyrowetz [Adalbert], Duet af Agnes Sorel. [1817?].

 

SAMLING af yndede Arier for Guitarre Nē Kiöbenhavn hos C. C. Lose. Pedersen, [Fr. Wolf Carl] Citharsang. [1820].

 

SAMMLUNG von Ouverturen beliebten Opern fûr das Pianoforte. Vierhändig. No 71 Cherubini, Lodoiska. Leipzig, bei A. H. Hirsch PN 71

 

SCHUBERT, Franz. Das Dreimäderlhaus. Singspiel in 3 Akten von Dr. A. M. Willner und Heinz Reichert. Musik nach Franz Schubert für die Bühne bearbeitet von Heinrich Berté. Klavierauszug zu zwei Händen mit unterlegtem Text. Ludwig Doblinger, Leipzig... PN 5561. Copyright 1916.

 

SCHUMANN, Robert. Nachtstücke für das Piano-Forte Herrn Bergschreiber F.A. Becker in Freiberg zugeeignet von Robert Schumann. 23stes Werk. Wien bei Pietro Merchetti qm Carlo PN P.M. No 3288 [1840].
På titelbladet är antecknat: "Eurs [?] den 28 Juli 1863 Friherrinnan v. Möller till wänligt minne från Eurs [?] och af Oscar Lindhult". [Sofia Elisabet Silfverschiöld g. von Möller 1827-1870 och Oscar Axel Frithiof Lindhult 1831-1907].

 

SIBELIUS, Jean. Scaramouche. Pantomime Tragique par Poul Knudsen. Partition Piano seul par Otto Olsen. La Musique par Jean Sibelius Op. 71 Köbenhavn & Leipzig Wilhelm Hansen Musik-Forlag. PN 15827 . Copyright 1919.

 

SIBELIUS, Jean. Valse chevaleresque par Jean Sibelius. Op. 96c. Edition pour Piano á deux mains. Kjøbenhavn & Leipzig Wilhelm Hansen PN 17895. Copyright 1922.

 

SIMONSEN, F[rederik] W[ilhelm]. Six nouvelles eccossoises pour le Pianofort composées par F. W. Simonsen. Copenhague chez C. C. Lose. [1814].
Ägaranteckning: "Nicolai Gerson".

 

SINDING, Christian. Fünf Stücke für das Pianoforte von Christian Sinding. Opus 24 No 4, 5. Leipzig, C. F. Peters PN 7981 [Edition Peters No 2806 b].
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

SINDING, Christian. 15 Caprices pour piano par Christian Sinding. Op. 44 Cah. IV. Copenhague & Leipzig, Wilhelm Hansen PN 12308 [1898].

 

SINDING, Christian. 15 Caprices pour piano par Christian Sinding. Op. 44 Cah. V. Copenhague & Leipzig, Wilhelm Hansen PN 12309 [1898].

 

SJÖGREN, Emil. Erotikon No 1. Kjøbenhavn, Nordisk Musikforlag PN K.H.M. 1585.21.

 

SJÖGREN, Emil. Der Gräfin Fluch (Makans förbannelse). Ballade aus Tyrol für Baryton oder Alt mit Klavier von Emil Sjögren. Op. 37. Kopenhagen & Leipzig Wilhelm Hansen PN 13267 [1903].
Anteckning: "Sjungen af J. Forsell i Malmö 16/11 1915".

 

SPOHR, Louis. 12 Salon-Duettinen für Violine und Piano. 2. Serie. Op. 135 No 1. Barcarole in G dur. J. Schuberth & Comp. Leipzig... PN 1187.
Stämmor: Violino, Piano. Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

SPOHR, Louis. Törnrosen Romance utur Zemir och Azor af Spohr med Accompagnement af Guittarre Arrangeradt af W. Hildebrand Stentryck af C. Müller. Stockholm [1828].

 

SPOHR, Louis. Violin-Concerte für den Concertvortrag genau bezeichnet in Herausgabe von Edm. Singer. Nr 8 A-dur. Op. 47 (Gesangscene). Kopenhagen & Leipzig, Wilhelm Hansen, Musik-Verlag PN10503 [c. 1890].
Stämmor: Pianoforte, Violino principale.

 

STEIBELT, Daniel. Trois sonates pour le Piano-Forte composées par D. Steibelt. Oeuvre 84. A Offenbach sur le Mein chez Jean André. PN 2724 [1809].

STENHAMMAR, Wilhelm. Sju Dikter ur Ensamhetens Tankar af Verner von Heidenstam. Komp. för en röst och Pianoforte af Wilh. Stenhammar. Op. 7. Kjøbenhavn, Nordisk Musikforlag [3248].

 

STOLL, Franz de Paula. Variationen für die Guitarre über das beliebte Thema :Ja, ich lob mir die Stadt: aus dem Zauberspiele Der Bauer als Millionär componirt von FR: Stoll Op. 9. Wien bey A. Pennauer, Graben Nē 1122. PN 350. [1827].

 

STOLPE, Gustaf. 20 original-polskor från Gestrikland behandlade för Piano af Gustaf Stolpe. Stockholm Huss & Beer PN 228 [1876-1886].

 

STRAUS, Oscar. Der tapfere Soldat. Operette in 3 Akten von Rudolf Bernauer und Leopold Jacobson... Musik von Oskar Straus. Klavierauszug zu zwei Händen mit unterlegtem Text. Ludwig Doblinger, Wien... PN 4076. Copyright 1908.
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

STRAUS, Oscar. Venus im Grünen Ein fastnachtspiel in einem Aufzug von Rudolf Lothar. Musik von Oscar Straus. Klavierauszug mit Text (Klavierpartitur.). Verlag von Ludwig Doblinger Leipzig Wien PN 4322. Copyright 1909.
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

STRAUSS, Johann. Eine Nacht in Venedig. Komische Oper in 3 Akten von F. Zell und Richard Genée. Musik von Johann Strauss. Clavierauszug ohne Text. Bruxelles, A. Cranz, Editeur... PN 26000.
Ägaranteckning: "A. v. Möller 1924" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

STRAUSS, Johann. "Gräfin Pepi". Operette in 3 Akten von Victor Léon. Musik von Johann Strauss. Nach "Simplicius und "Blinde Kuh" arrangirt (gemeinsam mit Victor Léon) von Ernst Reitere. Klavierauszug zu 2 Händen. Leipzig, Aug. Cranz PN 40776.

 

STRAUSS, Johann. Wiener-Blut. Operette in drei Akten von Victor Léon und Leo Stein. Musik von Johann Strauss. Für die Bühne bearbeitet von Adolph Müller jun. Klavierauszug ohne Text. Leipzig, Aug. Cranz. PN 40791.
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932]. På titelsidan antecknat: "Berlin 1908".

 

STRAUSS, Johann. Ritter Pásmán. Komische Oper in 3 Acten von Ludwig Dķczi. Musik von Johann Strauss. Clavier-Auszug ohne Text für Pianoforte. N. Simrock in Berlin. PN 9628. 1892.

 

STRAUSS, Johann Vater. Gabrielen-Walzer für das Piano-Forte. Sr kaiserlichen Hoheit dem durchlauchtigsten Prinzen und Herrn Anton Victor, Erzherzog von Österreich & in tiefster Ehrfurcht gewidmet von Johann Strauss. 68tes Werk. Wien bei Tobias Haslinger. PN 6713 [1833].
Ägaranteckning: "Sophie v. Möller". [Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1870].

 

STRAUSS, Johann Vater. Lieblings-Walzer für Guitarre von Joh. Strauss. Nē 57 Egerien-Tänze. Wien, bei Tobias Haslinger PN T.H. 8656. [1842].

 

STRAUSS, Johann Vater. Quadrillen für die Guitare von Johann Strauss. 138tes Werk. Mode-Quadrille. Wien, bei Tobias Haslinger PN T.H. 8794. [1842].

 

STRAUSS, Johann Vater. Wald samling innehållande Tio Favorit-Walser för Piano-Forte af Johann Strauss. Stockholm hos J. C. Hedbom. Tryckt hos J. P. Meyer. [1827-1844].

 

STRAVINSKIJ, Igor. Pulcinella Ballet avec chant en un acte musique de Igor Strawinsky d'aprčs Giambattista Pergolesi. London, J. & W. Chester Ltd. PN 9707. Copyright 1920.
Ägaranteckning: "A. v. Möller 1/10 23". På titelbladet är antecknat: "1920 talets kakofoni!". [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

STRAVINSKIJ, Igor. Grande suite de L'histoire du Soldat arrangement pour piano par l'auteur. London, J & W. Chester Ltd. PN 2080. Copyright 1922.
Ägaranteckning: "A. v. Möller 1/10 23". På omslaget är antecknat: "Det bleka vanvett!". [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

SUNDLING, F. Toner från Skansen. Svenska Folkmelodier och Dansar upptecknade af F. Sundling. Piano 2 händer. Stockholm, Carl Gehrmans Musikförlag PN 462 [1893].

 

SUPPÉ, Franz von. Der Teufel auf Erden. Fantastisch-burleske Operette in vier Acten von G. Juin und J. Hopp. Musik von Franz von Suppé. Vollständiger Clavierauszug für Piano allein v. J. Hopp. Leipzig, Aug. Cranz PN 24616.
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

SUPPÉ, Franz von. 6 Beliebte Ouverturen von Franz von Suppé. Für Pianoforte zu 2 Händen [Band I]. München Jos. Aibl. In die Edition Peters aufgenommen. PN 2022. Edition Peters No. 1394a.
Ägarstämpel: "A. v. Möller, Station: 'Skottorp'" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

SUPPÉ, Franz von. 6 Beliebte Ouverturen von Franz von Suppé. Für Pianoforte zu 2 Händen [Band II]. Leipzig, C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg (R. Linnemann). In die Edition Peters aufgenommen. PN 5303. Edition Peters No. 1394a.
Ägarstämpel: "A. v. Möller, Station: 'Skottorp'" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

SVENDSEN, Johan S. Romanze für Violine mit Begleitung des Orchesters (oder auch nur Streichorchester von Johan S. Svendsen. Op. 26. Arrangement für Violine und Pianoforte vom Componisten. Christiania, Carl Warmuth PN759.
Stämmor: Violine, Pianoforte.

 

SVENSK sång. Tidskrift för sång och musik. Karl Valentin, huvudredaktör. Nr 1-2, 4-7, 9-48 1900; Nr 1-9 1901. Expeditionen af Ljus, Stockholm.

 

SVENSKA nationalsånger. Prisbelönade vid täflan för erhållande af en folksång för Sverige. Arrangerade för unison sång med pianoaccompagnement (eller pianosolo) för blandad kör samt för manskör utgifna af Julius Wibergh, kantor och kördirigent i Tyska kyrkan i Stockholm, anförare för Neptunikören m. fl. Abr. Lundquist, Stockholm PN 3363 [1901].

 

SVENSKT Sång-Album. Band I. Stockholm, Carl Gehrman PN C.G. 491 [och] G. & Co. 181 [1893].

 

SWENSSON, A. A. Bröllops-marsch komponerad med anledning af D.D. K.K. H.H. kronprinsen Fredrik och prinsessan Louise's förmälning och högstdesamme underdånigt tillegnad af A. A. Swensson. Eget förlag. Stockholm, John Jacobsson. Christiania; C. Warmuth. Stentryck af E. W. Björkman. [1869].
Ägaranteckning: "Charlotte v. Möller" [Charlotta Laura Sofia von Möller 1850-1928].

 

SÅNG-ALBUM af svenska tonsättare med svensk, tysk och engelsk text. Lieder-Album Schwedischer Komponisten mit Schwedischem, Deutschem und Englischen Text. Song-Album of Swedish Composers with Swedish, German and English text. Stockholm, Carl Gehrman PN 770 [1897].

 

SÖDERMAN, August. Tre marscher till Shakespeare Sorgespel Richard III komponerade för Orchester af August Söderman. No 1 Sorg-marsch. Arrangement för Piano. Stockholm, Huss & Beer PN 147 [1876-1886].

 

THALBERG, Sigismund. 2me grande fantaisie pour le Piano sur des motifs de l'Opera Les Huguenots arrangée par Charles Czerny et composée par Sigismund Thalberg. Op. 43. Mayence... chez les fils de B. Schott. PN 6806 [1843].
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskiöld". [Sofia Elisabet Silfverschiöld 1827-1870].

 

TIRÉN, Karl. Från Vildmark och Lekstuga. Häft: I. Jämtpolskor upptecknade och satta för två fioler samt tillegnade Svenska Folkdansens Vänner af Karl Tirén. Stockholm Abr. Lundquist PN 3504 [1902].

 

WAGNER, Richard. Das Liebesmahl der Apostel eine biblische Scene für Männerstimmen und grosses Orchester geschrieben und Frau Charlotte Emilie Weinlig der Wittve seines unvergesslichen Lehrers gewidmet von Richard Wagner. Klavierauszug für Pianoforte allein mit Beifügung der Textesworte von Hans Sitt. Leipzig, Breitkopf & Härtel PN V.A. 431 [ca 1882].

 

WAGNER, Richard. Udvalg af Richard Wagners samtlige Operaer Arrangeret for Piano af G. Bohlmann. E. Wagner Forlag og eiendom, Kiöbmagergade 6, Kjöbenhavn [Överklistrad etikett:: Kjöbenhavn Wilhelm Hansens Forlag]. [1869-1878].

 

VANHAL, Jan Krtitel. Petites Pičces ā quatre mains Pour le Forte-Piano Composées par Iean Wannhal. Oeuv: 4. Liv: 2. Hambourg, chez Jean Aug: Böhme.

 

WEBER, Carl Maria von. Der Freischütz Romantische Oper in 3 Aufzügen Text von Friedrich Kind componirt von C. M. v. Weber. Partitur. Leipzig u. Berlin, C. F. Peters, Bureau de Musique PN 5373 [1870-1871]. Edition Peters No. 1000.
Ägaranteckning: "A. v. Möller" [Adolf Peter von Möller 1855-1932].

 

WEBER, Carl Maria von. Lied "Einsam bin ich, nicht alleine &ta" aus der romantischen Oper: Preciosa von C. M. von Weber eingerichtet fuer die Guitarre. Hamburg, bei Joh Aug. Böhme. [1820-].

 

WENNERBERG, Gunnar. Nio tre-stämmiga Serenader af Gunnar Wennerberg. Stockholm Abr. Hirsch PN 511 [1852].

 

WENNERBERG, Gunnar. Gluntarne. En samling duetter för baryton och bas med accompagnement af piano af Gunnar Wennerberg. Text. Stockholm, Abr. Hirsch 1908.
Ägaranteckning: "G. v. Möller".

 

WENNERBERG, Gunnar. Gluntarne. En samling duetter för baryton och bas med accompagnement af piano af Gunnar Wennerberg. [Musik]. Stockholm, Abr. Hirsch PN 1547. 1913.

 

VERDI, Giuseppe. Bolero nell' opera Giovanna de Guzman (I vespri Siciliani) di G. Verdi ridotto per chitarra con accomp.o di pianoforte o di una seconda chitarra ad libitum da Francesco Castelli. Milano Tito di G. Ricordi PN P. 28579 P.[1856].

 

VERDI, Giuseppe. Luisa Miller Melodramma tragico in 3 atti di S. Cammarano posto in muissca dal Maestro Giuseppe Verdi alla tragica Poetesa cultrice esimia delle Arti Belle Laura Beatrice Mancini nata Oliva. [Riduzione per Pianoforte solo]. Milano Giovanni Ricordi. PN 22191, 22222-22239 [1851].
På sidan 115 finns antecknat vid arian "L'ara o l'avello...": "Arian fanns å en speldosa inköpt 1858 i Lyen (finns ännu)".

 

VERDI, Giuseppe. I Masnadieri poesia del del cav.e A. Maffei Musica di Giuseppe Verdi. Milano presso F. Lucca PN 6531-6550. [1847].
Etikett: "Abr: Hirschs Musikaliska Lånbibliothek No 2113".

 

VERDI, Giuseppe. Aroldo. Opera in quattro atti di Giuseppe Verdi [Opera completa per pianoforte]. Regio stabilimento Ricordi, Milano... PN 42214 [1878].
Noteringar på titelbladet: "(1857) (f.d. 'Stiffelio' 1850)", sannolikt gjorda av Adolf Peter von Möller 1855-1932.

 

WIDÉEN, Ivar. Dalmarsch. Dikt af E. E. Karlfeldt. Komponerad för manskvartett af Ivar Widéen. Transkription för piano (med bifogad text) af Kompositören. Stockholm, Carl Gehrmans musikförlag PN 1147 [1902].
Dedikation: "Herr A. von Möller tillgifnast från Kompositören. Julen 1902."

 

WILMS, Johann Wilhelm. Rondo Favorit pour le Piano Forte composé par J. W. Wilms. N: 1. Hambourg, chez Jean Aug. Böhme. PN 1.

 

VITOLS, Jazeps. 100 Latweeschu tautas dseesmas ar klaweeru pawadijumu un ari klaweerem ween / 100 Lettische Volksweisen mit Klavierbegleitung, auch für Klavier allein spielbar. Nachdichtung von Rudolf Blaumann. P. Neldner, Riga PN 217-316. 1906.

 

WÖLFFL, Joseph. Sonate pour le Piano Forte, accompagné de Violon, composée par J. Woelfl. Oeuvre 28. A Offenbach s/M chez Jean André. PN 2185 [1805].
Violin-stämman saknas. Ägaranteckning: "Hugo Adolph Hamilton". [Hugo Adolf Hamilton 1802-1871].

 

WOLF-FERRARI, Ermanno. Der Schmuck der Madonna I Giojelli della Madonna. Oper in 3 Akten aus dem neapolitanischen Volksleben. Handlung und Musik von Ermanno Wolf-Ferrari. Klavierauszug mit deutschem und italienischen Text. Josef Weinberger, Leipzig PN 1811. Copyright 1912.

1905 Philochoros' Tourne. [Program, deltagare och resplan för Philochoros turné 1905]. Uppsala 1905.

 

Handskrifter i samlingen

 

ARMFELT, C. Wals Comp. af Baron C. Armfelt. Tvärfolio. 1 fol.

 

BAGGE, C. Six Quadrilles, Trois Valses & Cinq Angloises pour Trois Violons, Clarinette, Piccolo, 2 Cors, Fagotte, Violoncelle et Basse Composées et arrangées pour Piano Forte par C: Bagge. Copiées par G. N˙ström, Götheborg. Tvärfolio 8 fol.
Dedikation: "af C. Bagge till V...". Avser sannolikt "Virginie" [Sofia Elisabet Silfverschiöld?].

 

CLEMENTI, Muzio. Sonates par Muzio Clementi [Sonata Opus 2 No 2]. [Signatur:] "af Hamilton till Virginia". GEIJER, Erik Gustaf. Dubbel-Sonate för Piano- Forte. Hans Kongl. Höghet Kronprinsen i underdånighet tillegnad af Erik Gustaf Geijer. [Signatur:] "H. A. Hamilton". [ca. 1820]. Folio. 36 fol.
Hugo Adolf Hamilton (1802-1871). "Virginia" avser sannolikt Sofia Elisabet Silfverschiöld.

 

COLDINO-Marche. Tvär 8:o 2 fol.

 

FRANZ, J. H. Ouvertüre zur Oper Der Wärwolf von J. H. Frank. Partitur. Före 1921. Folio. 120 s.
Anteckning på främre omslagets insida: "Köpt i Wien 14/11 1920 för Ö.Kr. 460- = Sv. Kr. =0,83" [av Adolf Peter von Möller?].

 

HERZ, Henri. Variations brillantes sur le Choeur favori de l'Opéra Il Crociato de Meyerbeer composé par H: Herz. Mitten av 1800-talet. Folio. 8 fol.
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskjöld".

 

KONUNG Carl den 14des Krönings Marche. Tidigt 1800-tal. Tvärfolio. 1 fol.

 

LISZT, Franz. Lob der Thränen, Serenade Srändchen together Der letzter Walzer eines Whansinnigen. Mitten av 1800-talet. Tvärfolio. 4 fol.

 

LISZT, Franz. Der Wanderer Lied von Fr: Schubert übertragen für das Piano Forte von Fr. Liszt. KULENKAMP, G. C. Deux Nocturnes, DREYSCHOCK, Alexander. Schweitzer Lied ohne Worte KALKBRENNER, Friedrich. Souvenir du Pré aux Clerc. Fantaisie par F. Kalkbrenner. Mitten av 1800-talet och före 1847. Folio. 30 fol.
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskiöld".

 

LUMBYE, Hans Christian. Wals af Lümb˙e. Mitten av 1800-talet. 8:o. 2 fol.

 

MARSCH der Kaiserlichen Russischen Truppen Beim Einzuge in Berlin den 4ten März 1813. Copierat i Götheborg af Sven H. Nystedt 1818. Folio. 2 fol.

 

MENDELSSOHN BARTHOLDY, Felix. Caprices pour le Pianoforte par Felix Mendelssohn Bartholdy. Mitten av 1800-talet. Folio. 6 fol.
Ägaranteckning: "Sophie Elisabeth Silfverskjöld".

 

MEZGER, F[ranz]. Musikaliskt tidsfördrif. Bataille de Fleurus Dediée A L'Armée de Sambre & Meuse Composée par F. Mezger. Ca 1800. Folio. 7 fol.
Kopierad ur Musikaliskt tidsfördrif År 1798.

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Ouverture till Operetten Don Juan af Mozart. Tidigt 1800-tal. Folio. 6 fols.
Ägaranteckning: "A. Tarras".

 

MUSIK för Harpa. Tidigt 1800-tal. Folio. 6 fol.

 

MUSIK för Piano Forte. Copieradt i Götheborg af Sv. A. Nystedt 1818. Folio. 13 fol.
Verk av Pleyel, [Joseph] Küffner, [Peter] Askergren, [Johann Friedrich] Edelman.

 

PRELUDIER och Exerciser För Harpa. Tidigt 1800-tal. Folio. 7 fol.

 

Le PREMIER baiser. Valse. Sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Folio. 8 fol.
Stämmor: Hök, Triangel, Trumpet, Trumma, Näktergal, Knarr, Vaktel.

 

PUCITTA, V[incenzo]. Grand and Double Variations for two Performers on a Piano- Forte or Piano Forte and Harp by V. Pucitta. Tidigt 1800-tal. Tvär 8:o. 32 s.
På s. 26-32 "Deuse Valses par Fabel" och på s 32 "Gesvind Vals" tvåhändigt. Vattenmärke: J. Kool & Comp.

 

SINCLAIRSVISAN. Malcom [sic] Sinclair. Sist när på ljufligt... [Tillsammans med en Quadrill och ett tema av Mozart]. Tidigt 1800-tal. Tvär 8:o. 2 fol.

 

STRAUSS, Johann Vater. Fortuna-Galopp af Strauss. Pianoforte. Mitten av 1800-talet. Tvärfolio. 1 fol.
Verket publicerades ursprungligen 1834 som op. 69.

 

SZYMANOWSKA, Maria. Le Murmure. Nocturne pour le Piano-Forte par Mdme Szimanowska. Tidigt 1800-tal. Folio. 4 fol.
Ägaranteckning: "Sophie Silfverskiöld".

 

SÅNGER  / med / Guitarr-Accompagnement. C. 1830. 28 fol. Exlibris: “Skottorps boksamling”. Inköpt 2009 från Wien.

 

VALDA / Sångstycken / för / Guitarre. Den glada Sångarn. Ord af ....dt [Elias Sehlstedt]. Mus. af C. Bagge. God Natt! efter Th. Moor [Thomas Moore?] Musique af Linderot. Till Laura. Musiken af Linderot. [Text av] Vitalis. Ca 1830-1840. 8:o. 4 fol.

 

WEBER, Carl Maria von. Derničre Pensée Musicale de Charles Maria de Weber. GABLER, [Christoph August?]. Adagio. Tidigt 1800-tal. Tvärfolio. 2 fol.

 

Š Kenneth Sparr